Visa allt om Hvilan Utbildning AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 67 669 148 065 126 388 74 684 68 968 112 492 98 646 56 534 31 542 21 676
Övrig omsättning 5 839 7 408 1 439 668 894 582 624 1 492 709 2 575
Rörelseresultat (EBIT) -11 153 -22 636 9 929 -11 876 -16 117 8 892 17 630 8 383 1 488 -346
Resultat efter finansnetto -12 521 -23 216 9 322 -12 497 -16 448 8 615 17 398 8 113 1 006 -883
Årets resultat -9 976 -20 257 6 670 -9 974 -7 066 4 604 10 054 6 733 1 006 -883
Balansräkningar (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 60 891 72 316 43 242 43 543 33 557 29 113 29 462 28 710 28 379 28 957
Omsättningstillgångar 4 963 8 879 21 964 10 743 27 534 43 909 38 027 16 478 4 806 4 323
Tillgångar 65 854 81 195 65 206 54 286 61 091 73 022 67 489 45 188 33 185 33 280
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 311 20 276 19 708 13 038 23 811 34 164 29 560 19 506 12 773 8 170
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 7 622 5 540 1 045 0 0
Avsättningar (tkr) 9 548 10 359 3 157 3 336 3 412 0 0 0 0 3 598
Långfristiga skulder 35 780 17 336 19 065 20 770 22 603 13 756 14 686 15 320 14 859 16 921
Kortfristiga skulder 10 215 33 224 23 276 17 142 11 265 17 480 17 702 9 316 5 554 4 592
Skulder och eget kapital 65 854 81 195 65 206 54 286 61 091 73 022 67 489 45 188 33 185 33 280
Löner & utdelning (tkr)
2023-06
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD 1 364 2 292 1 915 1 910 1 965 - - - 835 779
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 30 571 63 245 44 540 30 731 29 932 - - 16 044 11 086 10 022
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 527 28 322 20 521 14 492 14 929 - - 6 373 4 875 4 342
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 73 508 155 473 127 827 75 352 69 862 113 074 99 270 58 026 32 251 24 251
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 76 126 93 69 73 78 57 46 38 39
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 890 1 175 1 359 1 082 945 1 442 1 731 1 229 830 556
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 604 745 719 682 652 623 642 485 432 366
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -9 168 -19 109 12 778 -9 756 -15 081 10 376 18 950 9 273 2 146 317
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -54,30% 17,15% 69,23% 8,29% -38,69% 14,04% 74,49% 79,23% 45,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -16,92% -27,87% 15,23% -21,87% -26,37% 12,19% 26,15% 18,58% 4,49% -1,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -16,47% -15,28% 7,86% -15,90% -23,36% 7,91% 17,89% 14,85% 4,73% -1,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,64% 82,51% 88,17% 84,40% 85,60% 85,45% 87,11% 82,13% 79,76% 79,08%
Rörelsekapital/omsättning -7,76% -16,44% -1,04% -8,57% 23,59% 23,49% 20,60% 12,67% -2,37% -1,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,66% 24,97% 30,22% 24,02% 38,98% 54,93% 50,20% 44,97% 38,49% 24,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 48,59% 26,72% 93,74% 61,72% 242,97% 250,13% 213,94% 175,67% 83,76% 91,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!