Visa allt om ManpowerGroup Solutions IT AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 636 851 162 271 126 780 146 031 298 447 254 777 205 709 168 422 128 220 151 200
Övrig omsättning 0 253 1 745 175 27 467 21 469 32 3
Rörelseresultat (EBIT) 903 -9 549 -3 482 -1 508 -11 608 -10 322 -10 967 -12 323 -6 935 1 087
Resultat efter finansnetto 921 -9 547 -3 473 -1 527 -11 622 -9 889 -10 807 -12 217 -6 856 1 197
Årets resultat -4 -718 -2 744 -453 2 112 3 969 3 255 -36 -8 2 065
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 53 59 844 115 9 23 9 8 9 15
Omsättningstillgångar 259 650 77 550 67 464 44 069 92 913 95 325 72 989 63 497 48 080 52 085
Tillgångar 259 703 77 609 68 308 44 184 92 921 95 348 72 998 63 505 48 089 52 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 580 18 585 19 303 22 052 22 505 20 394 16 425 13 169 13 205 13 213
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 208 123 59 024 49 005 22 132 70 416 74 954 56 573 50 336 34 884 38 887
Skulder och eget kapital 259 703 77 609 68 308 44 184 92 921 95 348 72 998 63 505 48 089 52 100
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - 568 1 466 1 533 1 210 1 511 1 508
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 24 962 30 629 39 762 35 627 40 292 43 889 49 474 40 498 38 841 35 490
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 456 12 723 16 764 15 648 17 348 20 099 21 871 17 579 17 353 15 517
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 636 851 162 524 128 525 146 206 298 474 255 244 205 730 168 891 128 252 151 203
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 54 77 84 81 93 114 122 98 96 85
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 794 2 107 1 509 1 803 3 209 2 235 1 686 1 719 1 336 1 779
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 675 629 707 649 645 590 601 611 605 632
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 903 -9 549 -3 482 -1 508 -11 608 -10 322 -10 967 -12 323 -6 935 1 087
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 292,46% 27,99% -13,18% -51,07% 17,14% 23,85% 22,14% 31,35% -15,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,38% -12,30% -5,08% -3,41% -12,48% -10,35% -14,66% -19,23% -14,19% 2,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,16% -5,88% -2,74% -1,03% -3,89% -3,88% -5,20% -7,25% -5,32% 0,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,09% 11,42% 14,56% 15,02% 7,54% 8,00% 7,98% 7,81% 10,29% 8,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,86% 23,95% 28,26% 49,91% 24,22% 21,39% 22,50% 20,74% 27,46% 25,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,76% 131,39% 137,67% 199,12% 131,95% 127,18% 129,02% 126,15% 137,83% 133,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!