Visa allt om Almhaga i Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 199 649 151 116 156 403 141 041 152 629 103 322 99 631 126 646 96 010 99 679
Övrig omsättning 2 680 3 362 2 808 1 975 2 682 1 732 1 426 668 764 278
Rörelseresultat (EBIT) 2 677 4 707 3 525 16 438 7 393 362 -3 535 7 914 2 024 6 485
Resultat efter finansnetto 30 3 411 2 353 16 162 6 407 -348 -4 122 7 424 1 369 5 915
Årets resultat 1 991 2 351 3 408 6 190 1 902 -42 952 2 424 1 529 4 542
Balansräkningar (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 70 529 67 798 64 227 51 491 44 853 45 650 41 084 37 435 20 988 16 065
Omsättningstillgångar 65 127 42 660 37 666 39 988 43 144 25 918 25 956 28 669 28 307 24 288
Tillgångar 135 656 110 458 101 893 91 479 87 997 71 567 67 039 66 104 49 294 40 353
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 202 16 211 13 859 10 451 12 387 10 484 10 526 10 224 8 450 6 921
Obeskattade reserver 8 300 10 834 10 384 12 343 4 000 0 306 5 642 1 319 1 898
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 46 387 42 410 41 550 29 468 31 302 36 000 31 549 28 237 20 724 12 959
Kortfristiga skulder 62 767 41 003 36 099 39 217 40 308 25 083 24 658 22 001 18 802 18 575
Skulder och eget kapital 135 656 110 458 101 893 91 479 87 997 71 567 67 039 66 104 49 294 40 353
Löner & utdelning (tkr)
2023-06
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD 1 279 1 211 648 618 600 591 570 624 427 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 14 205 14 501 13 137 12 214 9 935 9 673 8 740 8 433 7 897 7 918
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 774 4 704 4 253 3 640 3 410 3 311 3 080 2 880 2 403 2 275
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 700 0 0 450 650 0
Omsättning 202 329 154 478 159 211 143 016 155 311 105 054 101 057 127 314 96 774 99 957
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 39 39 38 35 29 31 29 29 27 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 119 3 875 4 116 4 030 5 263 3 333 3 436 4 367 3 556 3 692
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 572 581 533 506 517 464 457 443 399 380
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 466 11 773 10 039 21 630 12 122 5 037 1 285 11 188 5 004 9 291
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,12% -3,38% 10,89% -7,59% 47,72% 3,70% -21,33% 31,91% -3,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,21% 4,29% 3,57% 18,25% 8,53% 0,51% -5,23% 12,03% 4,11% 16,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,50% 3,14% 2,33% 11,84% 4,92% 0,35% -3,52% 6,28% 2,11% 6,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,38% 51,96% 48,26% 50,99% 39,87% 45,44% 43,20% 39,48% 38,61% 39,35%
Rörelsekapital/omsättning 1,18% 1,10% 1,00% 0,55% 1,86% 0,81% 1,30% 5,27% 9,90% 5,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,19% 22,33% 21,55% 21,95% 17,62% 14,65% 16,06% 22,12% 19,23% 20,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 82,16% 88,18% 84,56% 82,86% 89,94% 67,15% 78,65% 106,88% 111,38% 89,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!