Visa allt om Distra Utbildnings Center AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2020 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 37 185 35 838 49 005 28 162 22 713 18 666 17 217 17 915 17 439 21 268
Övrig omsättning 1 674 1 883 6 092 2 542 609 951 211 260 536 173
Rörelseresultat (EBIT) 1 857 3 395 10 152 1 439 534 1 008 835 627 423 1 079
Resultat efter finansnetto 1 758 3 321 10 151 1 438 533 1 008 831 627 427 1 076
Årets resultat 3 378 1 953 5 955 1 139 376 785 659 479 571 555
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 593 13 277 8 310 308 433 156 97 110 151 214
Omsättningstillgångar 4 015 5 521 7 239 5 570 4 797 2 652 2 524 3 390 2 668 3 490
Tillgångar 16 608 18 798 15 548 5 878 5 230 2 808 2 621 3 500 2 819 3 705
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 194 8 616 6 663 1 608 969 1 493 1 507 1 049 1 070 899
Obeskattade reserver 865 3 408 2 562 5 42 0 5 26 26 342
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 167 1 167 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 382 5 607 6 323 4 266 4 219 1 316 1 109 2 425 1 723 2 464
Skulder och eget kapital 16 608 18 798 15 548 5 878 5 230 2 808 2 621 3 500 2 819 3 705
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 495 583
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 3 927 5 010 4 941 6 193
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 710 2 037 2 356 2 778
Utdelning till aktieägare 0 500 0 400 200 400 300 200 200 150
Omsättning 38 859 37 721 55 097 30 704 23 322 19 617 17 428 18 175 17 975 21 441
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 30 29 25 17 12 11 14 17 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 200 1 195 1 690 1 126 1 336 1 556 1 565 1 280 1 026 1 119
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 692 657 901 642 607 569 541 515 467 513
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 602 4 182 10 988 1 564 659 1 083 912 695 486 1 146
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,76% -26,87% 74,01% 23,99% 21,68% 8,42% -3,90% 2,73% -18,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,18% 18,06% 65,29% 24,48% 10,21% 35,90% 31,90% 17,94% 15,15% 29,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,99% 9,47% 20,72% 5,11% 2,35% 5,40% 4,86% 3,51% 2,45% 5,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,04% 88,07% 88,70% 87,49% 88,91% 89,03% 90,08% 89,14% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,99% -0,24% 1,87% 4,63% 2,54% 7,16% 8,22% 5,39% 5,42% 4,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,46% 59,98% 55,71% 27,42% 19,15% 53,17% 57,65% 30,55% 38,68% 31,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 91,62% 98,47% 114,49% 130,57% 113,70% 201,52% 227,59% 139,79% 154,85% 141,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!