Visa allt om Dragarbrunn 23:3 Fastighets AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 34 279 34 716 32 811 34 114 31 156 30 147 27 125 3 649 5 018 11 523
Övrig omsättning 247 431 0 0 0 9 6 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 12 865 14 373 3 423 4 498 6 313 5 588 4 575 -2 997 465 2 997
Resultat efter finansnetto 8 158 9 690 -1 159 -662 -1 560 -2 450 -4 933 -9 339 -3 149 147
Årets resultat -1 053 -506 1 007 -383 168 299 4 735 9 499 1 199 115
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 482 149 492 383 517 176 538 074 333 993 349 361 363 705 360 977 259 534 154 392
Omsättningstillgångar 18 428 18 625 28 396 26 883 265 816 305 18 637 15 133 26 551
Tillgångar 500 577 511 008 545 572 564 957 334 259 350 177 364 010 379 615 274 667 180 943
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 197 658 208 711 232 217 251 291 84 526 84 358 84 059 79 324 69 825 66 288
Obeskattade reserver 90 90 1 110 10 532 10 532 10 532 10 532 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 636 1 981 15 248 14 210 4 975 5 097 5 013 3 678 999 0
Långfristiga skulder 288 000 278 000 278 000 278 000 0 98 880 98 880 0 98 880 0
Kortfristiga skulder 12 193 22 226 18 997 10 924 234 225 151 310 165 526 296 613 104 963 114 655
Skulder och eget kapital 500 577 511 008 545 572 564 957 334 259 350 177 364 010 379 615 274 667 180 943
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 - 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 - 0 -
Utdelning till aktieägare 0 10 000 18 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 34 526 35 147 32 811 34 114 31 156 30 156 27 131 3 649 5 018 11 523
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - - 0 0 0 - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 23 371 26 077 24 404 24 657 24 681 23 800 21 388 -380 1 832 7 361
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,26% 5,81% -3,82% 9,49% 3,35% 11,14% 643,35% -27,28% -56,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,57% 2,81% 0,63% 0,80% 1,89% 1,60% 1,26% -0,79% 0,19% 1,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,53% 41,40% 10,46% 13,19% 20,26% 18,55% 16,88% -82,08% 10,52% 29,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,19% -10,37% 28,65% 46,78% -750,93% -499,20% -609,11% -7 617,87% -1 790,16% -764,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,50% 40,86% 42,72% 45,93% 27,75% 26,44% 25,35% 20,90% 25,42% 36,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 151,14% 83,80% 149,48% 246,09% 0,11% 0,54% 0,18% 6,28% 14,42% 23,16%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!