Visa allt om Ticat Bygg & Fastighetsservice AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 009 1 073 5 613 1 431 4 755 8 232 10 584 14 211 8 697 6 289
Övrig omsättning 6 8 0 7 53 73 128 0 14 5
Rörelseresultat (EBIT) 58 -205 231 -318 -2 408 273 -428 2 469 587 541
Resultat efter finansnetto 58 -207 206 -333 -2 421 261 -400 2 518 557 553
Årets resultat 58 -207 206 -333 -2 171 183 60 1 433 511 557
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 280 280 26 101 175 256 357 135 146 327
Omsättningstillgångar 774 221 1 518 529 1 303 5 448 4 784 5 308 3 884 3 921
Tillgångar 1 054 501 1 545 630 1 478 5 703 5 141 5 444 4 030 4 248
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 201 144 351 244 677 3 007 2 984 3 075 1 892 1 630
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 250 250 750 100 270
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 208 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 853 357 1 194 177 801 2 446 1 907 1 619 2 038 2 348
Skulder och eget kapital 1 054 501 1 545 630 1 478 5 703 5 141 5 444 4 030 4 248
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 326
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 994 2 636 2 378 2 289 1 477
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 550 685 626 622 498
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 100 160 160 150 250 250
Omsättning 2 015 1 081 5 613 1 438 4 808 8 305 10 712 14 211 8 711 6 294
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 2 6 7 8 9 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 073 5 613 716 793 1 176 1 323 1 579 1 087 898
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 215 418 289 482 364 422 298 340 300
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 58 -179 305 -244 -2 327 374 -330 2 531 646 626
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 87,23% -80,88% 292,24% -69,91% -42,24% -22,22% -25,52% 63,40% 38,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,50% -40,92% 14,95% -50,48% -162,92% 4,93% -7,49% 46,66% 14,76% 13,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,89% -19,11% 4,12% -22,22% -50,64% 3,41% -3,64% 17,87% 6,84% 8,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,21% 28,24% 18,69% 87,70% 47,07% 56,06% 45,78% 53,30% 66,22% 66,40%
Rörelsekapital/omsättning -3,93% -12,67% 5,77% 24,60% 10,56% 36,47% 27,18% 25,96% 21,23% 25,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,07% 28,74% 22,72% 38,73% 45,81% 56,15% 61,84% 67,23% 48,78% 43,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 79,02% 33,89% 104,10% 249,72% 151,56% 222,73% 250,87% 327,86% 190,58% 135,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!