Visa allt om ScanBalt Crane AB
Visa allt om ScanBalt Crane AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 14 613 15 923 14 341 6 813 21 178 39 965 20 963 35 953 38 777 16 836
Övrig omsättning 272 19 239 142 140 - 719 - - 455
Rörelseresultat (EBIT) 786 1 123 717 -237 -531 1 584 -712 729 261 -788
Resultat efter finansnetto 701 922 651 -304 -658 1 550 -826 744 194 -598
Årets resultat 398 499 465 -265 5 844 3 202 1 13
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 329 148 222 177 297 733 1 146 3 123 2 186 93
Omsättningstillgångar 7 120 5 952 7 175 4 398 5 330 11 620 5 342 6 153 18 995 21 523
Tillgångar 7 449 6 100 7 397 4 575 5 627 12 353 6 489 9 277 21 182 21 617
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 273 1 875 1 375 910 1 175 1 170 326 323 122 387
Obeskattade reserver 530 350 110 0 50 720 339 1 176 714 531
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 2 075 3 090 3 749
Kortfristiga skulder 4 647 3 875 5 911 3 664 4 401 10 463 5 823 5 703 17 256 16 950
Skulder och eget kapital 7 449 6 100 7 397 4 575 5 627 12 353 6 489 9 277 21 182 21 617
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 1 641 1 441 828 678 89 54 54 54 54
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 578 484 294 235 28 17 17 18 18
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0 0 0 0 0 0 267
Omsättning 14 885 15 942 14 580 6 955 21 318 39 965 21 682 35 953 38 777 17 291
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 4 3 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 653 3 981 2 868 1 703 7 059 39 965 20 963 35 953 38 777 16 836
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 530 514 409 296 320 181 77 85 89 74
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 927 1 190 775 -148 306 2 225 187 1 419 596 -698
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,23% 11,03% 110,49% -67,83% -47,01% 90,65% -41,69% -7,28% 130,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,62% 17,03% 9,75% -5,07% -9,19% 13,10% -10,09% 10,92% 3,13% -0,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,41% 6,53% 5,03% -3,41% -2,44% 4,05% -3,12% 2,82% 1,71% -1,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,70% 43,24% 37,98% 50,52% 22,84% 17,47% 16,95% 14,46% 10,99% 10,72%
Rörelsekapital/omsättning 16,92% 13,04% 8,81% 10,77% 4,39% 2,90% -2,29% 1,25% 4,48% 27,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,06% 35,21% 19,75% 19,89% 21,54% 13,77% 8,87% 12,82% 3,00% 3,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 79,21% 73,32% 62,39% 47,43% 54,71% 86,44% 74,26% 104,33% 92,84% 112,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...