Visa allt om Karlskoga Bygg- och Anläggnings AB
Visa allt om Karlskoga Bygg- och Anläggnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 54 109 51 023 41 106 49 053 42 452 42 617 38 002 32 895 37 970 41 923
Övrig omsättning 46 13 173 823 - 683 239 375 50 80
Rörelseresultat (EBIT) 3 459 2 133 1 903 5 821 2 760 3 158 3 709 2 320 2 007 2 380
Resultat efter finansnetto 3 536 2 198 1 987 5 933 2 907 3 229 3 918 2 400 2 020 2 654
Årets resultat 4 051 3 001 2 293 3 326 2 014 1 514 2 344 1 435 1 170 1 462
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 006 4 680 6 493 7 328 5 219 5 868 4 084 3 643 3 819 3 369
Omsättningstillgångar 16 535 15 529 12 489 16 785 13 366 12 879 14 372 10 613 13 375 12 615
Tillgångar 20 541 20 208 18 982 24 113 18 585 18 746 18 456 14 256 17 194 15 984
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 519 4 468 3 467 5 174 3 847 3 833 4 319 3 975 4 540 4 370
Obeskattade reserver 3 716 5 440 6 844 7 924 6 345 6 263 5 177 4 537 4 200 3 937
Avsättningar (tkr) 715 566 1 481 1 082 769 559 471 236 20 0
Långfristiga skulder 465 829 1 403 1 977 910 1 120 0 0 910 0
Kortfristiga skulder 11 125 8 905 5 786 7 957 6 714 6 971 8 489 5 508 7 524 7 677
Skulder och eget kapital 20 541 20 208 18 982 24 113 18 585 18 746 18 456 14 256 17 194 15 984
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 1 200 1 100 1 232 1 377
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 9 606 9 308 9 573 8 529 8 361 6 498 6 479 7 320 6 824
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 4 097 3 703 4 135 3 456 3 301 3 163 3 012 3 462 3 281
Utdelning till aktieägare 3 000 4 000 2 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 000
Omsättning 54 155 51 036 41 279 49 876 42 452 43 300 38 241 33 270 38 020 42 003
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 26 25 25 22 22 20 20 26 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 164 1 962 1 644 1 962 1 930 1 937 1 900 1 645 1 460 1 553
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 574 538 526 555 555 541 555 545 481 439
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 506 3 301 3 136 6 907 3 730 3 894 4 361 3 020 2 695 2 889
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,05% 24,13% -16,20% 15,55% -0,39% 12,14% 15,53% -13,37% -9,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,32% 11,05% 10,88% 24,85% 15,93% 17,55% 21,27% 17,07% 13,01% 16,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,58% 4,37% 5,03% 12,22% 6,97% 7,72% 10,33% 7,40% 5,89% 6,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,53% 49,71% 36,50% 40,27% 30,90% 40,51% 46,27% 45,31% 44,49% 40,33%
Rörelsekapital/omsättning 10,00% 12,98% 16,31% 18,00% 15,67% 13,86% 15,48% 15,52% 15,41% 11,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,11% 43,11% 46,39% 47,09% 45,86% 45,07% 44,07% 51,34% 43,99% 45,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 133,13% 174,39% 209,63% 210,95% 199,08% 184,75% 169,30% 191,96% 177,23% 163,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...