Visa allt om Byggfakta Group HQ AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 83 777 51 379 46 025 45 781 45 953 34 795 36 393 23 805 4 114 7 419
Övrig omsättning 11 928 14 165 24 585 8 757 11 420 8 957 2 050 2 796 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -12 426 -15 462 -8 817 -8 183 900 -1 200 293 581 -207 754
Resultat efter finansnetto 657 175 621 274 809 19 487 -17 848 -6 924 -17 580 306 28 011 -113 933
Årets resultat 20 333 112 157 229 253 2 260 -13 058 -688 6 030 13 511 56 851 -72 574
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 509 133 3 890 408 3 643 937 1 592 140 538 788 484 758 478 706 304 310 308 836 283 897
Omsättningstillgångar 783 883 685 730 2 944 605 506 837 111 628 106 849 63 246 27 250 19 519 8 748
Tillgångar 5 293 016 4 576 138 6 588 542 2 098 977 650 416 591 607 541 952 331 560 328 355 292 645
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 096 844 1 076 511 964 354 735 101 104 902 117 960 118 647 112 616 99 107 42 256
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 121 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 775 736 2 585 449 32 130 232 181 250 944 250 944 250 944 136 960 149 303 152 350
Kortfristiga skulder 1 299 023 914 178 5 592 059 1 131 695 294 570 222 703 172 361 81 983 79 946 98 039
Skulder och eget kapital 5 293 016 4 576 138 6 588 542 2 098 977 650 416 591 607 541 952 331 560 328 355 292 645
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 1 572
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 636
Löner till övriga anställda - - - - - 12 358 12 442 7 773 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 5 329 5 593 4 199 - 1 091
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 95 705 65 544 70 610 54 538 57 373 43 752 38 443 26 601 4 114 7 419
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 40 35 30 28 30 27 30 20 - 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 094 1 468 1 534 1 635 1 532 1 289 1 213 1 190 - 7 419
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 980 833 872 764 710 684 698 630 - 3 984
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 987 -146 3 304 -366 5 690 1 972 2 040 1 511 694 1 559
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 63,06% 11,63% 0,53% -0,37% 32,07% -4,39% 52,88% 478,63% -44,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,54% 4,12% 5,08% 1,20% -1,86% -0,20% 2,20% 5,20% 13,14% -22,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 223,96% 367,04% 726,59% 55,22% -26,31% -3,45% 32,69% 72,40% 1 048,91% -901,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -614,89% -444,63% -5 752,21% -1 364,88% -398,11% -332,96% -299,82% -229,92% -1 468,81% -1 203,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,72% 23,52% 14,64% 35,02% 16,13% 19,94% 21,89% 33,97% 30,18% 14,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,34% 75,01% 52,66% 44,79% 37,90% 47,98% 36,69% 33,24% 24,42% 8,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!