Visa allt om GERP Burlov AB
Visa allt om GERP Burlov AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 85 856 90 735 90 449 99 825 47 376 98 065 99 690 96 386 93 870 93 317
Övrig omsättning 147 20 2 - 51 160 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 22 123 35 589 19 620 51 133 14 388 51 348 46 594 46 076 43 920 45 165
Resultat efter finansnetto -6 692 6 919 -9 067 22 505 -61 576 25 653 27 234 27 256 30 460 20 949
Årets resultat -6 834 50 944 -11 277 25 009 -62 570 18 897 20 067 20 078 22 880 15 757
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 433 558 451 209 460 049 473 678 476 057 478 847 482 977 487 817 487 819 491 878
Omsättningstillgångar 158 662 134 890 67 157 60 232 39 988 191 437 184 200 180 580 174 938 181 952
Tillgångar 592 220 586 099 527 206 533 910 516 045 670 285 667 177 668 397 662 757 673 830
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 80 639 87 473 36 529 39 739 14 731 9 131 9 760 12 385 35 113 27 121
Obeskattade reserver 569 410 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 26 024 26 041 25 733 21 249 23 753 22 759 20 115 17 478 14 870 13 079
Långfristiga skulder 441 637 441 637 441 637 441 637 441 637 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000
Kortfristiga skulder 43 351 30 538 23 307 31 285 35 924 38 396 37 302 38 534 12 773 33 631
Skulder och eget kapital 592 220 586 099 527 206 533 910 516 045 670 285 667 177 668 397 662 757 673 830
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 8 000 10 000 30 000 0
Omsättning 86 003 90 755 90 451 99 825 47 427 98 225 99 690 96 386 93 870 93 317
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 44 161 49 514 48 207 56 511 17 075 56 711 54 202 53 579 51 349 52 488
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,38% 0,32% -9,39% 110,71% - -1,63% 3,43% 2,68% 0,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,74% 6,08% 3,73% 9,59% 3,49% 9,31% 8,85% 8,74% 8,64% 7,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,81% 39,28% 21,72% 51,30% 38,04% 63,65% 59,22% 60,64% 61,03% 55,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,69% 100,00% 100,00% 61,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 134,31% 115,01% 48,48% 29,00% 8,58% 156,06% 147,35% 147,37% 172,75% 158,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,69% 14,98% 6,93% 7,44% 2,85% 1,36% 1,46% 1,85% 5,30% 4,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 365,99% 441,71% 288,14% 192,53% 111,31% 498,59% 493,81% 468,63% 1 369,59% 541,02%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...