Visa allt om Wapeco AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 5 297 4 290 3 694 61 055 58 323 61 562 68 086 81 123 69 740 71 779
Övrig omsättning 393 688 239 1 162 540 1 047 838 570 117 46
Rörelseresultat (EBIT) -607 805 -4 581 -599 -6 385 -2 098 3 310 7 051 5 169 5 360
Resultat efter finansnetto -1 564 705 -4 712 -792 -6 625 -2 228 3 124 6 756 4 798 4 925
Årets resultat 14 152 12 319 56 7 582 3 694 7 276 8 292 8 297 7 441 7 191
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 61 969 18 227 19 325 20 124 19 228 11 754 12 798 14 027 10 304 10 321
Omsättningstillgångar 27 443 38 392 20 686 37 261 38 630 43 129 40 456 36 762 29 144 31 611
Tillgångar 89 412 56 619 40 011 57 385 57 858 54 883 53 254 50 789 39 448 41 932
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 324 29 172 16 853 20 797 19 215 21 521 20 245 17 953 13 656 12 215
Obeskattade reserver 24 716 22 552 17 798 22 654 20 742 19 288 17 314 14 580 11 946 10 375
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 24 783 1 573 3 234 4 528 4 622 1 800 2 797 5 672 3 147 5 424
Kortfristiga skulder 2 589 3 322 2 126 9 406 13 279 12 274 12 898 12 584 10 699 13 918
Skulder och eget kapital 89 412 56 619 40 011 57 385 57 858 54 883 53 254 50 789 39 448 41 932
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 573 1 396 1 357 14 517 15 088 15 197 15 031 15 714 15 072 14 769
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 168 978 883 6 361 6 539 6 521 6 228 6 078 5 594 5 575
Utdelning till aktieägare 6 000 6 000 0 4 000 6 000 6 000 6 000 6 000 4 000 6 000
Omsättning 5 690 4 978 3 933 62 217 58 863 62 609 68 924 81 693 69 857 71 825
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 39 43 44 44 45 46 48
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 297 4 290 3 694 1 566 1 356 1 399 1 547 1 803 1 516 1 495
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 754 2 386 2 289 544 506 492 481 476 448 425
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 756 2 049 -3 275 1 354 -4 643 -942 4 609 8 205 5 624 5 821
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,47% 16,13% -93,95% 4,68% -5,26% -9,58% -16,07% 16,32% -2,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,67% 1,42% -11,45% -1,04% -11,04% -3,82% 6,22% 13,89% 13,11% 12,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11,35% 18,76% -124,01% -0,98% -10,95% -3,41% 4,87% 8,69% 7,41% 7,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 89,79% 47,93% 49,64% 52,48% 46,59% 50,84% 51,36% 49,61%
Rörelsekapital/omsättning 469,21% 817,48% 502,44% 45,62% 43,47% 50,12% 40,48% 29,80% 26,45% 24,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,31% 82,59% 76,82% 67,03% 61,17% 66,62% 63,38% 57,74% 58,24% 48,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 059,98% 1 155,69% 973,00% 209,71% 165,23% 218,13% 157,23% 159,52% 115,88% 101,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!