Visa allt om El & Maskinservice i Grums AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 8 792 8 712 15 978 12 353 9 821 12 043 10 777 9 436 9 539 7 585
Övrig omsättning 28 93 - 20 100 221 234 220 59 11
Rörelseresultat (EBIT) 417 171 2 185 1 034 112 -61 356 947 834 -546
Resultat efter finansnetto 363 68 2 057 876 -14 -210 177 802 694 -680
Årets resultat 277 61 1 621 647 -4 17 129 450 694 -680
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 618 1 766 1 619 1 713 1 802 1 919 1 890 1 972 1 778 1 801
Omsättningstillgångar 2 500 3 520 5 720 2 862 1 449 2 197 2 668 3 875 1 783 1 692
Tillgångar 4 117 5 286 7 339 4 575 3 251 4 116 4 558 5 847 3 561 3 493
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 921 1 644 2 583 1 262 615 618 902 823 373 -322
Obeskattade reserver 0 0 9 37 0 12 251 248 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 433 583 733 921 1 125 1 329 1 277 1 482 1 540 1 949
Kortfristiga skulder 1 764 3 059 4 015 2 355 1 511 2 156 2 128 3 294 1 648 1 865
Skulder och eget kapital 4 117 5 286 7 339 4 575 3 251 4 116 4 558 5 847 3 561 3 493
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 490 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 3 568 3 851 3 662 3 071 3 267 2 963
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 363 1 559 1 471 1 037 - 1 016
Utdelning till aktieägare 250 0 1 000 300 0 0 300 0 0 0
Omsättning 8 820 8 805 15 978 12 373 9 921 12 264 11 011 9 656 9 598 7 596
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 8 9 9 8 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 099 1 089 1 997 1 544 1 228 1 338 1 197 1 180 1 060 843
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 612 569 625 627 619 594 572 538 563 443
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 516 265 2 279 1 151 229 53 488 1 029 921 -450
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,92% -45,48% 29,35% 25,78% -18,45% 11,75% 14,21% -1,08% 25,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,37% 3,23% 29,80% 22,67% 3,69% -1,36% 8,25% 16,28% 23,45% -15,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,32% 1,96% 13,69% 8,39% 1,22% -0,47% 3,49% 10,09% 8,75% -7,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,98% 67,06% 52,15% 57,31% 61,54% 52,49% 61,96% 62,60% 72,38% 63,74%
Rörelsekapital/omsättning 8,37% 5,29% 10,67% 4,10% -0,63% 0,34% 5,01% 6,16% 1,42% -2,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,66% 31,10% 35,29% 28,22% 18,92% 15,24% 24,08% 17,20% 10,47% -9,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,22% 99,25% 126,23% 99,87% 52,22% 67,95% 101,03% 96,48% 75,30% 81,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...