Visa allt om GLM Gård AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 5 655 4 189 5 878 6 130 6 656 6 413 7 902 7 566 7 673 8 302
Övrig omsättning 1 281 1 307 1 453 1 721 956 1 690 1 552 1 563 1 416 1 240
Rörelseresultat (EBIT) 1 480 238 -4 897 439 676 966 896 208 260 -391
Resultat efter finansnetto 1 296 -15 -5 332 26 462 104 256 38 50 -736
Årets resultat 1 296 -15 -5 332 26 462 104 256 38 50 -736
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 210 8 118 5 192 6 578 7 061 7 446 8 437 7 255 6 206 7 202
Omsättningstillgångar 5 568 4 641 5 551 10 180 9 017 8 126 6 454 6 403 5 742 5 832
Tillgångar 12 778 12 760 10 743 16 758 16 078 15 573 14 891 13 658 11 948 13 034
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 033 737 752 1 085 1 059 596 492 236 199 149
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 420 8 963 7 554 11 711 10 990 10 547 8 305 7 590 7 357 7 380
Kortfristiga skulder 2 325 3 059 2 437 3 962 4 029 4 429 6 094 5 832 4 392 5 506
Skulder och eget kapital 12 778 12 760 10 743 16 758 16 078 15 573 14 891 13 658 11 948 13 034
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 283 305 380 335 256 494 822 892 721 904
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 107 113 114 125 96 184 318 321 291 316
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 936 5 496 7 331 7 851 7 612 8 103 9 454 9 129 9 089 9 542
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 3 4 1 2 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 414 1 047 1 959 1 533 6 656 3 207 1 976 1 892 1 918 2 076
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 98 105 165 116 352 341 288 305 253 305
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 357 989 -4 323 1 228 1 446 1 998 2 128 1 363 1 342 868
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 35,00% -28,73% -4,11% -7,90% 3,79% -18,84% 4,44% -1,39% -7,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,19% 2,18% -45,22% 2,79% 4,34% 6,33% 6,11% 1,64% 2,25% -2,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,81% 6,64% -82,65% 7,63% 10,47% 15,38% 11,52% 2,96% 3,51% -4,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,45% 63,33% -26,71% 64,80% 80,81% 86,11% 72,29% 69,43% 63,69% 58,38%
Rörelsekapital/omsättning 57,35% 37,77% 52,98% 101,44% 74,94% 57,65% 4,56% 7,55% 17,59% 3,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,91% 5,78% 7,00% 6,47% 6,59% 3,83% 3,30% 1,73% 1,67% 1,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 27,57% 5,30% 51,78% 34,07% 18,81% 14,63% 8,78% 19,34% 31,28% 20,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!