Visa allt om Pajero AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 137 573 133 533 135 404 135 966 132 931 133 015 132 732 132 522 131 396 127 516
Övrig omsättning 987 296 103 35 7 0 0 0 30 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 979 8 079 7 738 7 210 5 934 6 039 6 320 7 320 7 115 4 830
Resultat efter finansnetto 1 889 8 082 7 740 7 213 5 933 6 038 6 314 7 323 7 143 4 906
Årets resultat 624 5 678 6 150 5 797 5 292 4 765 5 081 6 559 6 941 3 758
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 229 4 922 1 824 2 343 2 094 2 282 2 479 3 212 4 126 3 122
Omsättningstillgångar 14 639 18 389 20 593 15 875 13 872 14 305 18 998 19 913 17 021 18 929
Tillgångar 29 868 23 311 22 417 18 218 15 966 16 587 21 478 23 125 21 147 22 051
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 892 8 268 12 590 6 440 5 643 5 351 10 086 10 005 7 446 7 506
Obeskattade reserver 2 834 1 574 651 743 913 2 275 2 365 2 576 3 674 5 462
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 242 13 469 9 176 11 036 9 411 8 962 9 028 10 545 10 027 9 084
Skulder och eget kapital 29 868 23 311 22 417 18 218 15 966 16 587 21 478 23 125 21 147 22 051
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 700 695 665 630 63 653 600 600 600 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 991 12 400 12 549 12 464 12 296 12 000 11 897 11 524 11 479 11 955
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 152 3 344 4 137 4 757 4 853 4 754 4 975 4 239 3 749 3 798
Utdelning till aktieägare 0 0 10 000 0 5 000 5 000 9 500 5 000 4 000 7 000
Omsättning 138 560 133 829 135 507 136 001 132 938 133 015 132 732 132 522 131 426 127 516
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 40 39 40 40 40 40 40 41 41 41
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 439 3 424 3 385 3 399 3 323 3 325 3 318 3 232 3 205 3 110
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 446 422 434 446 430 435 437 399 386 384
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 611 8 711 8 365 8 032 6 784 6 039 7 319 8 373 8 010 5 698
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,03% -1,38% -0,41% 2,28% -0,06% 0,21% 0,16% 0,86% 3,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,65% 34,67% 34,54% 39,60% 37,17% 36,43% 29,43% 31,66% 33,78% 22,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,44% 6,05% 5,72% 5,31% 4,46% 4,54% 4,76% 5,53% 5,44% 3,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,71% 20,42% 20,01% 20,00% 19,75% 19,48% 19,75% 20,12% 20,02% 19,21%
Rörelsekapital/omsättning 0,29% 3,68% 8,43% 3,56% 3,36% 4,02% 7,51% 7,07% 5,32% 7,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,17% 40,73% 58,43% 38,53% 39,80% 42,96% 55,55% 51,95% 48,76% 53,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,04% 111,55% 185,06% 110,71% 113,34% 120,17% 171,19% 153,84% 137,90% 172,55%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!