Visa allt om Pajero AB
Visa allt om Pajero AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 132 732 132 522 131 396 127 516 120 879 116 625 115 241 113 987 121 360 124 778
Övrig omsättning - - 30 - - - - - 178 12
Rörelseresultat (EBIT) 6 320 7 320 7 115 4 830 4 862 4 346 4 554 4 578 6 617 8 107
Resultat efter finansnetto 6 314 7 323 7 143 4 906 4 928 4 407 4 712 5 365 6 523 7 780
Årets resultat 5 081 6 559 6 941 3 758 2 714 3 089 4 289 4 571 3 985 4 328
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 479 3 212 4 126 3 122 2 766 3 203 2 744 1 935 2 102 2 951
Omsättningstillgångar 18 998 19 913 17 021 18 929 14 753 17 501 16 705 19 973 16 206 25 700
Tillgångar 21 478 23 125 21 147 22 051 17 519 20 705 19 449 21 908 18 308 28 651
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 086 10 005 7 446 7 506 3 748 9 034 7 945 8 956 4 386 14 401
Obeskattade reserver 2 365 2 576 3 674 5 462 5 398 4 173 3 984 5 104 5 701 4 938
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 028 10 545 10 027 9 084 8 373 7 498 7 520 7 847 8 221 9 312
Skulder och eget kapital 21 478 23 125 21 147 22 051 17 519 20 705 19 449 21 908 18 308 28 651
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 600 600 600 0 0 540 530 525 540 700
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 897 11 524 11 479 11 955 10 940 9 695 9 392 9 235 9 427 9 219
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 975 4 239 3 749 3 798 3 354 3 165 3 062 3 270 3 646 3 998
Utdelning till aktieägare 9 500 5 000 4 000 7 000 0 8 000 2 000 5 300 0 14 000
Omsättning 132 732 132 522 131 426 127 516 120 879 116 625 115 241 113 987 121 538 124 790
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 40 41 41 41 40 38 36 37 39 41
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 318 3 232 3 205 3 110 3 022 3 069 3 201 3 081 3 112 3 043
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 437 399 386 384 357 353 361 352 349 339
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 319 8 373 8 010 5 698 5 657 5 077 5 164 5 325 7 698 9 474
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,16% 0,86% 3,04% 5,49% 3,65% 1,20% 1,10% -6,08% -2,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,43% 31,66% 33,78% 22,25% 28,13% 21,28% 24,23% 24,79% 37,82% 28,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,76% 5,53% 5,44% 3,85% 4,08% 3,78% 4,09% 4,76% 5,71% 6,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,75% 20,12% 20,02% 19,21% 19,39% 19,60% 19,89% 19,94% 21,23% 21,79%
Rörelsekapital/omsättning 7,51% 7,07% 5,32% 7,72% 5,28% 8,58% 7,97% 10,64% 6,58% 13,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,55% 51,95% 48,76% 53,36% 44,10% 58,49% 55,95% 58,05% 46,38% 62,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 171,19% 153,84% 137,90% 172,55% 136,82% 184,29% 174,92% 208,51% 154,69% 242,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...