Visa allt om Fagerholm Fastighets AB
Visa allt om Fagerholm Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 810 2 540 2 500 2 500 2 500 2 552 2 625 3 012 2 762 2 620
Övrig omsättning - - - - 400 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 846 -1 628 1 016 758 934 396 -2 618 1 071 858 783
Resultat efter finansnetto 1 800 -1 701 904 526 693 168 -2 823 785 586 494
Årets resultat 1 053 1 527 309 382 94 -1 892 541 310 263
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 441 7 845 8 249 8 653 9 058 9 482 9 516 9 963 10 142 9 653
Omsättningstillgångar 165 392 1 845 814 1 088 1 344 529 666 1 918 1 854
Tillgångar 7 606 8 238 10 094 9 467 10 146 10 826 10 045 10 630 12 061 11 506
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 086 4 033 4 032 3 505 3 196 2 814 2 719 2 611 2 070 1 760
Obeskattade reserver 519 69 572 345 215 41 0 978 934 784
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 000 3 700 5 271 5 268 5 700 6 435 2 700 5 500 7 700 7 700
Kortfristiga skulder 1 002 436 219 350 1 035 1 536 4 625 1 540 1 357 1 262
Skulder och eget kapital 7 606 8 238 10 094 9 467 10 146 10 826 10 045 10 630 12 061 11 506
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 248 341 460 616
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 665 658 804 909 1 000 432 578 86 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 703 211 312 353 389 3 964 1 260 894 371
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 810 2 540 2 500 2 500 2 900 2 552 2 625 3 012 2 762 2 620
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 905 1 270 1 250 1 250 1 250 1 276 1 313 1 506 1 381 2 620
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 677 1 687 449 560 632 695 2 323 631 448 992
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 250 -1 224 1 420 1 162 1 358 814 -2 211 1 486 1 266 1 195
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 50,00% 1,60% 0,00% 0,00% -2,04% -2,78% -12,85% 9,05% 5,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,27% -19,76% 10,09% 8,07% 9,25% 3,72% -26,05% 10,14% 7,42% 7,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 48,45% -64,09% 40,72% 30,56% 37,52% 15,79% -99,70% 35,79% 32,40% 30,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -21,97% -1,73% 65,04% 18,56% 2,12% -7,52% -156,04% -29,02% 20,31% 22,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,19% 49,61% 44,36% 39,87% 33,06% 26,27% 27,07% 31,34% 22,74% 20,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 16,47% 89,91% 842,47% 232,57% 105,12% 87,50% 11,44% 43,25% 141,34% 146,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...