Visa allt om Mohlinbolagen AB
Visa allt om Mohlinbolagen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 15 0 0 137 919 1 341 13 654 14 439 14 931 13 606
Övrig omsättning - - - - 402 11 165 256 12 72
Rörelseresultat (EBIT) -34 -318 -1 429 -2 051 -724 -214 1 988 1 187 1 264 445
Resultat efter finansnetto -34 2 965 390 -1 776 7 104 7 330 21 929 1 754 1 066 497
Årets resultat -34 2 965 1 993 -1 776 7 182 7 111 21 094 1 171 537 639
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 289 4 812 20 827 22 753 24 342 32 300 30 363 10 142 9 897 6 502
Omsättningstillgångar 451 577 12 154 10 446 11 032 2 187 709 1 761 916 3 127
Tillgångar 1 740 5 390 32 981 33 199 35 374 34 487 31 073 11 902 10 813 9 630
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 170 4 804 32 839 31 275 33 350 26 311 24 704 4 110 3 489 4 152
Obeskattade reserver 0 0 0 1 603 1 603 1 713 1 628 1 234 1 086 799
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 17 465 3 127 5 697 3 999 3 093
Kortfristiga skulder 570 585 142 321 404 5 999 1 483 862 2 238 1 586
Skulder och eget kapital 1 740 5 390 32 981 33 199 35 374 34 487 31 073 11 902 10 813 9 630
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 758 770 410 388 400
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 766 836 973 0 1 107 1 562 1 526 1 953
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 207 280 314 228 676 631 671 1 141
Utdelning till aktieägare 0 3 600 4 000 428 317 143 480 500 550 1 200
Omsättning 15 0 0 137 1 321 1 352 13 819 14 695 14 943 13 678
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 2 2 2 2 6 7 7 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 69 460 671 2 276 2 063 2 133 1 512
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 523 662 736 458 428 370 384 396
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -34 -318 -1 429 -2 051 -724 -214 2 497 1 765 1 889 1 042
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -85,09% -31,47% -90,18% -5,44% -3,30% 9,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,95% - - -5,33% 20,09% 21,56% 71,25% 16,38% 12,25% 5,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -226,67% - - -1 290,51% 773,12% 554,59% 162,14% 13,50% 8,87% 3,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - - 5,84% 100,00% 99,93% 69,99% 68,06% 68,90% 62,04%
Rörelsekapital/omsättning -793,33% - - 7 390,51% 1 156,47% -284,27% -5,67% 6,23% -8,85% 11,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,24% 89,13% 99,57% 97,97% 97,62% 79,95% 83,36% 42,17% 39,50% 49,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 79,12% 98,63% 8 559,15% 3 254,21% 2 730,69% 36,46% 47,81% 189,33% 38,34% 194,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...