Visa allt om Eminent Holding Sweden Aktiebolag
Visa allt om Eminent Holding Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 385 187 998 23 0 105 362 435 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -139 -93 301 -377 -374 -751 -884 -4 -35 0
Resultat efter finansnetto 209 64 277 -300 -283 53 -1 869 2 128 39 -320
Årets resultat 209 64 277 -300 -183 712 -837 2 438 26 1 062
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 617 312 1 588 684 634 666 814 1 009 820 670
Omsättningstillgångar 650 1 025 752 809 1 340 2 082 2 355 3 818 1 858 3 419
Tillgångar 2 266 1 337 2 340 1 493 1 974 2 747 3 169 4 828 2 678 4 089
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 098 1 289 1 445 1 469 1 916 2 479 2 002 3 509 1 657 2 632
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 100 759 878 718 718
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 213 0 315 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 956 48 580 25 58 169 410 440 304 739
Skulder och eget kapital 2 266 1 337 2 340 1 493 1 974 2 747 3 169 4 828 2 678 4 089
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD - 146 - - 0 - 638 128 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 0 363 214 196 518 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader - 54 122 78 86 179 218 70 0 0
Utdelning till aktieägare 300 200 100 200 0 0 0 0 585 1 000
Omsättning 385 187 998 23 0 105 362 435 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 385 - 998 23 - 105 362 435 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 449 - 488 301 299 705 865 200 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -139 -93 301 -377 -374 -751 -884 -4 -35 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 105,88% -81,26% 4 239,13% - -100,00% -70,99% -16,78% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,31% 6,43% 12,91% -15,14% - 2,18% -23,51% 49,21% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 54,81% 45,99% 30,26% -982,61% - 57,14% -205,80% 546,21% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 97,19% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning -79,48% 522,46% 17,23% 3 408,70% - 1 821,90% 537,29% 776,55% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,46% 96,41% 61,75% 98,39% 97,06% 92,93% 80,83% 86,08% 81,18% 77,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,99% 2 135,42% 129,66% 3 236,00% 2 310,34% 1 231,95% 574,39% 867,73% 611,18% 462,65%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...