Visa allt om TUSAB TransporT Uppdraget Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 16 698 13 915 13 793 15 379 18 922 23 649 19 996 22 019 21 273 18 731
Övrig omsättning 207 156 195 150 578 210 259 451 358 366
Rörelseresultat (EBIT) 4 787 2 890 2 466 2 113 4 367 6 758 4 738 5 837 5 440 4 211
Resultat efter finansnetto 4 775 3 502 2 567 2 680 5 178 8 128 5 019 5 895 5 473 4 262
Årets resultat 3 824 3 391 2 457 2 825 4 039 5 587 3 279 3 672 2 998 2 972
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 312 20 327 24 322 16 099 15 496 17 182 20 725 17 882 18 787 15 482
Omsättningstillgångar 12 261 18 978 13 385 19 826 21 173 18 220 12 340 12 869 8 424 8 558
Tillgångar 41 574 39 305 37 707 35 925 36 669 35 402 33 065 30 751 27 211 24 040
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 003 26 679 24 788 22 331 21 506 19 467 18 880 17 101 14 929 13 431
Obeskattade reserver 10 418 10 493 11 239 11 823 12 744 12 738 11 787 10 962 9 760 8 175
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 153 2 133 1 679 1 771 2 419 3 196 2 398 2 688 2 521 2 433
Skulder och eget kapital 41 574 39 305 37 707 35 925 36 669 35 402 33 065 30 751 27 211 24 040
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 3 663 4 602 4 142 4 615 4 565 3 679
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 420 1 703 1 535 1 405 1 339 943
Utdelning till aktieägare 1 500 1 500 1 500 0 2 000 2 000 5 000 1 500 1 500 1 500
Omsättning 16 905 14 071 13 988 15 529 19 500 23 859 20 255 22 470 21 631 19 097
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 8 8 9 11 11 12 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 783 1 988 1 724 1 922 2 102 2 150 1 818 1 835 1 773 1 873
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 670 635 532 593 630 641 574 560 528 493
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 124 4 515 4 487 4 434 6 832 9 287 7 054 7 652 7 489 6 006
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,00% 0,88% -10,31% -18,72% -19,99% 18,27% -9,19% 3,51% 13,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,87% 8,91% 6,81% 7,48% 14,12% 22,96% 15,19% 19,17% 20,24% 17,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,55% 25,17% 18,61% 17,47% 27,36% 34,37% 25,11% 26,77% 25,89% 22,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 65,20% 63,71% 100,00% 65,17% 69,45% 68,53% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 60,53% 121,06% 84,87% 117,40% 99,11% 63,53% 49,72% 46,24% 27,75% 32,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,31% 88,70% 88,99% 87,83% 85,76% 83,05% 84,91% 83,42% 82,84% 82,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 569,48% 889,73% 797,20% 1 119,48% 875,28% 570,09% 514,60% 478,76% 334,15% 351,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!