Visa allt om Svenska Hus Gamla Kronvägen AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 18 236 18 550 18 195 18 538 17 920 15 877 13 178 15 341 12 864 11 286
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 6 065 6 759 4 740 4 827 4 316 4 519 1 627 6 760 6 225 9 061
Resultat efter finansnetto 5 112 5 785 3 284 4 770 2 017 2 037 -1 109 5 760 5 052 7 773
Årets resultat -757 -516 1 865 -123 -445 -248 -874 17 996 743 578
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 323 38 718 41 560 45 527 49 080 52 988 56 456 59 487 56 093 36 319
Omsättningstillgångar 88 941 86 511 84 172 77 517 60 401 63 727 60 584 17 532 2 448 3 913
Tillgångar 125 264 125 229 125 732 123 044 109 481 116 715 117 040 77 019 58 541 40 232
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 952 5 709 6 225 4 360 4 483 14 928 15 176 21 312 3 316 1 434
Obeskattade reserver 1 020 1 019 945 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 934 4 086 4 265 4 397 4 443 4 956 5 166 0 0 1 138
Långfristiga skulder 109 000 109 000 109 000 109 000 96 000 96 000 96 000 27 769 27 768 27 769
Kortfristiga skulder 6 358 5 415 5 297 5 287 4 555 831 698 27 938 27 457 9 891
Skulder och eget kapital 125 264 125 229 125 732 123 044 109 481 116 715 117 040 77 019 58 541 40 232
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 - - - -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 - - - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0
Omsättning 18 236 18 550 18 195 18 538 17 920 15 877 13 178 15 341 12 864 11 286
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 0 0 0 - - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 928 9 750 9 063 9 131 8 603 8 730 5 513 7 837 7 113 9 802
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,69% 1,95% -1,85% 3,45% 12,87% 20,48% -14,10% 19,26% 13,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,91% 7,27% 5,48% 7,23% 5,60% 5,37% 2,39% 8,78% 10,64% 22,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 47,46% 49,08% 37,86% 48,00% 34,23% 39,47% 21,27% 44,07% 48,40% 80,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 452,86% 437,18% 433,50% 389,63% 311,64% 396,15% 454,44% -67,83% -194,41% -52,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,59% 5,19% 5,54% 3,54% 4,09% 12,79% 12,97% 27,67% 5,66% 3,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 398,88% 1 597,62% 1 589,05% 1 466,18% 1 326,04% 7 668,71% 8 679,66% 62,75% 8,92% 39,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!