Visa allt om Catena Fördelaren 1 AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 34 726 33 312 33 292 39 410 40 034 39 378 38 938 38 868 38 914 38 937
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 28 276 27 774 27 352 33 949 35 548 34 581 33 460 33 872 33 315 33 366
Resultat efter finansnetto 21 199 21 259 20 096 26 323 38 405 37 570 30 340 30 016 28 626 28 389
Årets resultat 16 352 15 405 13 667 18 520 30 420 29 090 23 276 2 758 2 756 2 150
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 140 876 138 723 137 125 133 817 135 876 138 033 139 005 141 104 126 376 124 655
Omsättningstillgångar 272 365 269 444 258 638 250 122 235 725 244 323 211 24 541 38 599 34 013
Tillgångar 413 241 408 167 395 763 383 939 371 601 382 356 139 216 165 645 164 975 158 668
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 879 32 627 23 780 14 316 4 200 16 318 12 785 15 152 12 394 5 074
Obeskattade reserver 8 049 8 299 6 448 3 699 891 774 499 0 0 0
Avsättningar (tkr) 11 882 10 957 10 029 9 101 8 171 7 732 6 736 0 0 4 564
Långfristiga skulder 0 344 500 0 344 500 344 500 344 500 0 111 097 111 097 111 097
Kortfristiga skulder 358 431 11 784 355 506 12 323 13 839 13 032 119 196 39 396 41 484 37 933
Skulder och eget kapital 413 241 408 167 395 763 383 939 371 601 382 356 139 216 165 645 164 975 158 668
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 34 726 33 312 33 292 39 410 40 034 39 378 38 938 38 868 38 914 38 937
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - - 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 28 276 29 948 27 352 33 949 35 548 34 581 35 559 36 710 36 153 36 204
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,24% 0,06% -15,52% -1,56% 1,67% 1,13% 0,18% -0,12% -0,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,17% 7,13% 7,23% 9,16% 11,63% 10,94% 24,03% 20,45% 20,19% 21,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 85,37% 87,32% 85,96% 89,24% 107,98% 106,21% 85,93% 87,15% 85,61% 85,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,44% 86,30% 85,41% 88,81% 91,27% 90,39% 89,97% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -247,84% 773,48% -290,96% 603,40% 554,24% 587,36% -305,58% -38,22% -7,41% -10,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,96% 9,58% 7,28% 4,48% 1,32% 4,43% 9,46% 9,15% 7,51% 3,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 75,99% 2 286,52% 72,75% 2 029,72% 1 703,34% 1 874,79% 0,18% 62,29% 93,05% 89,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!