Visa allt om Garantell AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 314 337 243 318 203 625 200 702 187 911 155 310 114 555 108 546 81 657 75 188
Övrig omsättning 6 120 4 409 1 856 852 810 308 750 331 405 46
Rörelseresultat (EBIT) 32 728 43 984 11 976 6 504 6 437 10 249 10 756 7 256 3 533 6 265
Resultat efter finansnetto 30 770 40 879 10 879 5 643 3 144 8 526 8 983 6 217 2 351 5 039
Årets resultat 16 831 25 132 5 783 2 612 2 951 4 841 339 3 556 1 630 1 398
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 109 567 102 301 82 728 83 742 77 782 70 294 69 784 38 840 37 213 41 099
Omsättningstillgångar 95 667 81 790 59 537 45 989 51 171 52 534 35 037 32 031 25 138 23 141
Tillgångar 205 234 184 091 142 265 129 731 128 953 122 828 104 820 70 870 62 351 64 240
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 60 086 52 255 28 673 23 890 22 278 20 327 15 986 15 647 12 091 10 461
Obeskattade reserver 40 629 37 544 28 895 25 426 23 190 23 901 21 633 13 133 11 523 11 311
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 49 173 45 050 46 647 44 172 49 175 48 674 48 986 23 760 26 771 29 850
Kortfristiga skulder 55 346 49 242 38 050 36 243 34 310 29 926 18 216 18 331 11 965 12 618
Skulder och eget kapital 205 234 184 091 142 265 129 731 128 953 122 828 104 820 70 870 62 351 64 240
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 245 1 190 1 173 1 017 1 079 1 032 1 014 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 38 365 32 756 31 890 31 746 27 081 20 936 18 580 17 084 15 201 13 884
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 323 10 728 13 628 13 650 11 872 9 360 8 226 6 702 5 636 4 835
Utdelning till aktieägare 3 800 3 000 1 550 1 000 1 000 1 000 500 0 0 0
Omsättning 320 457 247 727 205 481 201 554 188 721 155 618 115 305 108 877 82 062 75 234
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 92 86 79 80 65 54 54 46 41 38
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 417 2 829 2 578 2 509 2 891 2 876 2 121 2 360 1 992 1 979
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 631 592 617 596 635 606 533 533 523 504
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 49 159 60 276 26 160 18 976 17 954 19 393 16 223 12 561 8 562 9 733
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,19% 19,49% 1,46% 6,81% 20,99% 35,58% 5,54% 32,93% 8,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,95% 23,89% 8,42% 5,01% 4,99% 8,34% 10,26% 10,24% 5,67% 9,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,41% 18,08% 5,88% 3,24% 3,43% 6,60% 9,39% 6,69% 4,33% 8,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,73% 53,01% 49,35% 49,28% 46,10% 46,16% 50,92% 47,88% 47,22% 50,48%
Rörelsekapital/omsättning 12,83% 13,38% 10,55% 4,86% 8,97% 14,56% 14,68% 12,62% 16,13% 14,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,72% 44,29% 36,00% 33,70% 31,30% 31,73% 31,35% 36,53% 33,81% 30,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,03% 122,17% 116,44% 89,32% 102,31% 132,50% 128,13% 110,69% 99,11% 85,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!