Visa allt om Hagaby förvaltning AB
Visa allt om Hagaby förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 353 2 338 5 443 6 277 6 195 5 842 5 670 5 507 5 255 6 060
Övrig omsättning - 2 54 - 20 50 - - 2 079 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 003 -11 116 194 1 640 1 955 1 433 1 429 1 676 2 988 2 078
Resultat efter finansnetto 2 767 10 529 9 326 -312 785 1 058 842 344 875 455
Årets resultat 3 072 10 529 9 167 -397 560 872 906 369 761 126
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 596 25 569 45 162 55 379 44 696 45 191 44 444 44 964 44 437 46 102
Omsättningstillgångar 24 925 17 879 4 625 451 1 639 276 1 160 883 562 925
Tillgångar 46 521 43 448 49 787 55 830 46 335 45 467 45 604 45 848 45 000 47 027
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 877 35 806 25 276 16 109 6 721 6 161 5 289 4 383 4 014 2 935
Obeskattade reserver 313 617 617 588 583 466 372 473 498 428
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386
Långfristiga skulder 4 392 5 799 22 207 36 596 36 675 36 493 37 553 38 616 38 772 42 156
Kortfristiga skulder 2 940 1 226 1 686 2 538 2 356 2 348 2 390 2 376 1 715 1 121
Skulder och eget kapital 46 521 43 448 49 787 55 830 46 335 45 467 45 604 45 848 45 000 47 027
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 37 37 36 36 36
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 31 37 37 98 208 216 41 254
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 32 23 35 29 50 70 64 108 184
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 68
Omsättning 353 2 340 5 497 6 277 6 215 5 892 5 670 5 507 7 334 6 060
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 353 2 338 5 443 6 277 6 195 5 842 5 670 5 507 5 255 6 060
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 48 53 75 86 82 198 333 341 224 481
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -892 -10 940 437 2 147 2 488 2 374 2 380 2 583 3 797 2 949
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -84,90% -57,05% -13,29% 1,32% 6,04% 3,03% 2,96% 4,80% -13,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,01% 27,25% 19,85% 1,33% 4,22% 4,70% 3,16% 3,66% 6,76% 4,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 792,63% 506,33% 181,55% 11,87% 31,59% 36,61% 25,45% 30,43% 57,85% 34,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6 228,05% 712,28% 54,00% -33,25% -11,57% -35,47% -21,69% -27,11% -21,94% -3,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,09% 83,52% 51,73% 29,68% 15,43% 14,31% 12,20% 10,32% 9,72% 6,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 847,79% 1 458,32% 274,32% 16,67% 68,21% 10,39% 47,70% 35,69% 31,55% 79,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...