Visa allt om Gota Media AB
Visa allt om Gota Media AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 083 635 1 092 051 1 074 357 1 096 300 1 133 687 1 218 575 1 031 763 870 689 809 970 849 016
Övrig omsättning 2 222 12 799 39 122 21 689 11 042 13 906 18 599 18 137 18 749 17 734
Rörelseresultat (EBIT) -11 040 -58 324 -12 145 -119 703 -34 370 -20 980 78 352 96 542 33 629 56 388
Resultat efter finansnetto 14 536 -37 683 14 960 -82 081 11 205 4 405 100 950 127 581 84 809 6 318
Årets resultat 3 885 -43 635 -127 -94 042 9 398 7 114 69 394 93 950 63 530 3 935
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 298 492 309 825 401 242 465 235 566 147 591 538 656 281 346 682 363 308 407 108
Omsättningstillgångar 833 921 797 236 855 125 894 287 875 753 879 735 831 481 936 401 870 380 832 733
Tillgångar 1 132 413 1 107 061 1 256 367 1 359 522 1 441 900 1 471 273 1 487 762 1 283 083 1 233 688 1 239 841
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 738 483 734 488 776 251 780 537 911 764 908 366 907 252 883 308 844 858 811 728
Minoritetsintressen 4 956 9 085 18 465 21 808 10 664 18 318 21 321 1 436 2 088 1 137
Avsättningar (tkr) 33 058 32 315 110 390 136 178 141 037 136 676 96 615 75 098 67 016 60 671
Långfristiga skulder 21 987 28 685 39 920 52 160 63 849 75 393 84 113 81 981 90 262 148 247
Kortfristiga skulder 333 929 302 488 311 341 368 839 314 586 332 520 378 461 241 260 229 464 218 058
Skulder och eget kapital 1 132 413 1 107 061 1 256 367 1 359 522 1 441 900 1 471 273 1 487 762 1 283 083 1 233 688 1 239 841
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 8 208 7 683 7 211 7 339 7 728 6 807 - 6 109 5 379 5 604
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 312 775 323 375 326 960 322 831 348 717 351 521 277 923 222 651 218 369 216 924
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 143 350 148 891 146 092 138 469 156 296 151 461 116 411 100 367 106 353 105 115
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 085 857 1 104 850 1 113 479 1 117 989 1 144 729 1 232 481 1 050 362 888 826 828 719 866 750
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 724 771 777 814 860 979 777 642 589 623
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 497 1 416 1 383 1 347 1 318 1 245 1 328 1 356 1 375 1 363
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 654 631 629 587 607 531 511 520 576 541
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 594 32 457 58 264 51 634 15 006 31 029 117 916 131 904 69 740 92 684
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,77% 1,65% -2,00% -3,30% -6,97% 18,11% 18,50% 7,50% -4,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,48% -3,38% 2,14% -5,78% 0,86% 0,44% 6,95% 10,05% 7,12% 6,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,55% -3,43% 2,51% -7,17% 1,10% 0,54% 10,01% 14,80% 10,84% 9,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,58% 86,86% 86,33% 84,46% 82,97% 80,58% 82,18% 82,45% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 46,14% 45,30% 50,61% 47,93% 49,50% 44,91% 43,91% 79,84% 79,13% 72,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,21% 66,35% 61,79% 57,41% 63,23% 61,74% 60,98% 68,84% 68,48% 65,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 249,00% 262,98% 273,87% 241,76% 277,54% 263,56% 218,92% 386,31% 377,81% 380,24%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 692 465 644 934 642 022 649 941 643 886 666 482 687 730 659 669 640 329 680 990
Övrig omsättning - 6 041 - 15 800 - - 1 139 1 576 12 326 322
Rörelseresultat (EBIT) 6 002 22 788 7 798 11 340 -6 277 -3 787 20 796 47 822 20 298 19 752
Resultat efter finansnetto 30 480 -8 524 37 277 -102 400 23 490 40 988 47 507 82 610 71 616 -15 872
Årets resultat 22 953 -21 873 21 763 -126 393 19 636 43 014 28 978 41 723 37 623 -14 014
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 208 755 199 205 255 178 275 198 345 079 368 016 366 811 107 633 100 409 117 588
Omsättningstillgångar 891 221 852 941 920 209 995 811 975 482 895 967 704 389 914 390 895 298 878 275
Tillgångar 1 099 976 1 052 146 1 175 387 1 271 009 1 320 561 1 263 983 1 071 200 1 022 023 995 707 995 863
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 605 073 567 940 595 813 580 050 732 443 708 779 670 211 671 857 661 480 638 562
Obeskattade reserver 97 082 96 355 114 314 122 334 116 615 124 995 137 414 131 026 104 606 84 521
Avsättningar (tkr) 25 595 18 710 90 766 82 175 81 129 54 756 12 325 12 965 15 611 11 167
Långfristiga skulder 140 3 359 3 359 3 359 3 359 4 360 4 360 4 360 4 360 54 360
Kortfristiga skulder 372 086 365 782 371 135 483 091 387 015 371 093 246 890 201 815 209 650 207 253
Skulder och eget kapital 1 099 976 1 052 146 1 175 387 1 271 009 1 320 561 1 263 983 1 071 200 1 022 023 995 707 995 863
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 3 327 3 383 3 338 3 215 3 128 2 402 - 3 401 3 363 3 941
Varav tantiem till styrelse & VD 2 373 - - - 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 197 971 156 927 165 325 166 773 163 763 156 655 159 057 146 026 154 587 158 305
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 90 146 72 724 73 268 71 009 74 007 117 005 67 121 65 018 79 293 79 293
Utdelning till aktieägare 6 000 6 000 6 000 6 000 26 000 6 000 6 000 45 450 55 500 30 400
Omsättning 692 465 650 975 642 022 665 741 643 886 666 482 688 869 661 245 652 655 681 312
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 442 353 371 389 379 415 415 409 397 441
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 567 1 827 1 731 1 671 1 699 1 606 1 657 1 613 1 613 1 544
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 674 675 662 633 651 598 560 539 601 567
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 743 28 582 13 621 14 260 -3 405 -463 24 001 51 017 24 481 24 255
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,37% 0,45% -1,22% 0,94% -3,39% -3,09% 4,25% 3,02% -5,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,13% 4,24% 4,11% 4,86% 1,96% 3,49% 4,51% 8,11% 7,30% 4,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,97% 6,92% 7,52% 9,51% 4,01% 6,62% 7,03% 12,57% 11,35% 6,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,22% 83,64% 82,18% 79,20% 77,39% 76,16% 75,85% 75,99% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 74,97% 75,54% 85,52% 78,89% 91,39% 78,75% 66,52% 108,02% 107,08% 98,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,89% 61,12% 58,28% 53,14% 62,35% 63,36% 72,02% 75,19% 74,18% 70,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 238,86% 233,18% 247,94% 206,13% 252,05% 241,44% 285,30% 453,08% 427,04% 423,77%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...