Visa allt om Gota Media AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 148 058 1 128 288 1 084 922 1 141 725 1 083 635 1 092 051 1 074 357 1 096 300 1 133 687 1 218 575
Övrig omsättning 524 5 559 2 217 18 062 2 222 12 799 39 122 21 689 11 042 13 906
Rörelseresultat (EBIT) 29 320 79 905 -15 592 6 265 -11 040 -58 324 -12 145 -119 703 -34 370 -20 980
Resultat efter finansnetto 56 769 127 341 25 038 15 273 14 536 -37 683 14 960 -82 081 11 205 4 405
Årets resultat 43 890 103 082 22 623 11 317 3 885 -43 635 -127 -94 042 9 398 7 114
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 626 498 85 537 217 586 267 894 298 492 309 825 401 242 465 235 566 147 591 538
Omsättningstillgångar 437 823 1 028 712 996 568 911 738 833 921 797 236 855 125 894 287 875 753 879 735
Tillgångar 1 064 321 1 114 249 1 214 154 1 179 632 1 132 413 1 107 061 1 256 367 1 359 522 1 441 900 1 471 273
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 666 763 306 245 755 979 737 351 738 483 734 488 776 251 780 537 911 764 908 366
Minoritetsintressen 1 521 2 671 2 582 4 509 4 956 9 085 18 465 21 808 10 664 18 318
Avsättningar (tkr) 21 051 29 494 40 372 29 196 33 058 32 315 110 390 136 178 141 037 136 676
Långfristiga skulder 25 535 36 000 37 112 37 446 21 987 28 685 39 920 52 160 63 849 75 393
Kortfristiga skulder 349 451 739 839 378 109 371 130 333 929 302 488 311 341 368 839 314 586 332 520
Skulder och eget kapital 1 064 321 1 114 249 1 214 154 1 179 632 1 132 413 1 107 061 1 256 367 1 359 522 1 441 900 1 471 273
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 6 155 7 313 1 716 7 364 8 208 7 683 7 211 7 339 7 728 6 807
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 512 045 497 559 513 894 514 203 312 775 323 375 326 960 322 831 348 717 351 521
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 217 900 214 048 216 735 232 498 143 350 148 891 146 092 138 469 156 296 151 461
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 148 582 1 133 847 1 087 139 1 159 787 1 085 857 1 104 850 1 113 479 1 117 989 1 144 729 1 232 481
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 184 1 181 1 212 1 224 724 771 777 814 860 979
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 970 955 895 933 1 497 1 416 1 383 1 347 1 318 1 245
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 635 618 611 626 654 631 629 587 607 531
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 46 626 105 431 12 277 36 723 15 594 32 457 58 264 51 634 15 006 31 029
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,75% - -4,98% 5,36% -0,77% 1,65% -2,00% -3,30% -6,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,73% 11,52% 2,17% 1,98% 1,48% -3,38% 2,14% -5,78% 0,86% 0,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,32% 11,38% 2,43% 2,05% 1,55% -3,43% 2,51% -7,17% 1,10% 0,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,07% 91,50% 100,00% 100,00% 87,58% 86,86% 86,33% 84,46% 82,97% 80,58%
Rörelsekapital/omsättning 7,70% 25,60% 57,00% 47,35% 46,14% 45,30% 50,61% 47,93% 49,50% 44,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,65% 27,48% 62,26% 62,51% 65,21% 66,35% 61,79% 57,41% 63,23% 61,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,43% 138,47% 263,06% 245,17% 249,00% 262,98% 273,87% 241,76% 277,54% 263,56%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 961 901 942 124 920 037 899 588 671 044 692 465 644 934 642 022 649 941 643 886
Övrig omsättning 266 2 259 0 0 0 0 6 041 0 15 800 0
Rörelseresultat (EBIT) 23 079 39 253 13 695 -12 799 -34 641 6 002 22 788 7 798 11 340 -6 277
Resultat efter finansnetto 54 518 224 454 44 267 24 956 -36 921 30 480 -8 524 37 277 -102 400 23 490
Årets resultat 59 232 207 923 39 494 4 529 -1 204 22 953 -21 873 21 763 -126 393 19 636
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 667 357 110 217 191 520 211 033 223 905 208 755 199 205 255 178 275 198 345 079
Omsättningstillgångar 394 243 996 624 1 089 810 1 008 174 955 878 891 221 852 941 920 209 995 811 975 482
Tillgångar 1 061 600 1 106 841 1 281 330 1 219 207 1 179 783 1 099 976 1 052 146 1 175 387 1 271 009 1 320 561
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 636 642 260 940 644 853 596 398 597 869 605 073 567 940 595 813 580 050 732 443
Obeskattade reserver 43 440 51 643 73 065 72 926 93 772 97 082 96 355 114 314 122 334 116 615
Avsättningar (tkr) 13 203 17 087 28 920 31 458 30 126 25 595 18 710 90 766 82 175 81 129
Långfristiga skulder 0 0 0 140 140 140 3 359 3 359 3 359 3 359
Kortfristiga skulder 368 315 777 171 534 492 518 285 457 876 372 086 365 782 371 135 483 091 387 015
Skulder och eget kapital 1 061 600 1 106 841 1 281 330 1 219 207 1 179 783 1 099 976 1 052 146 1 175 387 1 271 009 1 320 561
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 4 233 4 519 4 226 4 384 4 034 3 327 3 383 3 338 3 215 3 128
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 0 2 373 - - - 0
Löner till övriga anställda 258 555 256 412 250 385 254 386 200 151 197 971 156 927 165 325 166 773 163 763
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 0 0 - - - -
Sociala kostnader 121 431 120 388 113 003 117 569 92 811 90 146 72 724 73 268 71 009 74 007
Utdelning till aktieägare 40 000 172 530 0 0 0 6 000 6 000 6 000 6 000 26 000
Omsättning 962 167 944 383 920 037 899 588 671 044 692 465 650 975 642 022 665 741 643 886
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 528 535 517 540 429 442 353 371 389 379
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 822 1 761 1 780 1 666 1 564 1 567 1 827 1 731 1 671 1 699
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 750 727 725 712 707 674 675 662 633 651
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 28 090 44 886 21 990 -4 075 -26 175 14 743 28 582 13 621 14 260 -3 405
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,10% 2,40% 2,27% 34,06% -3,09% 7,37% 0,45% -1,22% 0,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,38% 20,31% 3,57% 2,15% -1,40% 3,13% 4,24% 4,11% 4,86% 1,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,94% 23,87% 4,97% 2,91% -2,46% 4,97% 6,92% 7,52% 9,51% 4,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,15% 92,10% 90,26% 55,46% 56,42% 61,22% 83,64% 82,18% 79,20% 77,39%
Rörelsekapital/omsättning 2,70% 23,29% 60,36% 54,46% 74,21% 74,97% 75,54% 85,52% 78,89% 91,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,16% 27,21% 54,77% 53,58% 56,88% 61,89% 61,12% 58,28% 53,14% 62,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,04% 128,24% 203,57% 194,17% 208,36% 238,86% 233,18% 247,94% 206,13% 252,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!