Visa allt om HEJCA AB
Visa allt om HEJCA AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 20 976 19 500 18 107 11 493 16 924 16 558 13 496 14 995 16 488 16 578
Övrig omsättning 375 - 285 323 377 283 329 254 439 192
Rörelseresultat (EBIT) 3 605 2 546 2 491 1 176 2 916 2 186 1 054 1 300 2 641 2 308
Resultat efter finansnetto 3 513 2 538 2 425 1 136 2 898 2 125 1 000 1 212 2 529 2 137
Årets resultat 2 026 1 622 1 754 905 1 626 1 333 635 691 1 325 1 042
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 897 8 014 6 349 5 349 6 035 5 700 6 325 6 851 7 095 7 072
Omsättningstillgångar 7 794 9 036 10 201 9 250 9 144 7 598 6 123 5 041 5 912 4 613
Tillgångar 21 691 17 051 16 551 14 599 15 178 13 299 12 447 11 892 13 006 11 685
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 726 8 201 7 579 6 425 6 020 4 894 4 061 3 676 3 386 2 361
Obeskattade reserver 5 378 4 493 4 052 3 898 4 014 3 343 3 049 2 930 2 696 2 025
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 750 1 240 1 480 1 720 1 960 2 200 3 140 3 380 4 020 4 460
Kortfristiga skulder 3 837 3 118 3 440 2 557 3 184 2 862 2 197 1 905 2 906 2 840
Skulder och eget kapital 21 691 17 051 16 551 14 599 15 178 13 299 12 447 11 892 13 006 11 685
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 844 782 833 634
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 794 2 641 3 082 2 211 2 792 2 870 1 322 1 611 1 735 1 725
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 352 1 161 1 224 769 879 931 845 980 1 072 962
Utdelning till aktieägare 3 150 1 500 1 000 600 500 500 500 250 400 300
Omsättning 21 351 19 500 18 392 11 816 17 301 16 841 13 825 15 249 16 927 16 770
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 8 6 7 7 6 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 997 2 786 2 263 1 916 2 418 2 365 2 249 1 874 2 061 2 072
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 596 542 541 504 530 554 505 426 458 419
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 187 3 171 3 078 1 847 3 616 2 876 1 730 1 966 3 236 2 755
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,57% 7,69% 57,55% -32,09% 2,21% 22,69% -10,00% -9,06% -0,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,62% 15,17% 15,23% 8,27% 19,72% 16,68% 8,49% 11,47% 21,11% 20,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,19% 13,27% 13,92% 10,51% 17,68% 13,40% 7,83% 9,10% 16,65% 14,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,83% 43,14% 49,97% 56,41% 52,78% 50,87% 47,13% 45,11% 50,97% 46,95%
Rörelsekapital/omsättning 18,86% 30,35% 37,34% 58,24% 35,22% 28,60% 29,09% 20,91% 18,23% 10,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,57% 68,65% 64,89% 63,69% 59,15% 55,33% 50,68% 48,65% 40,96% 32,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 163,41% 264,85% 238,69% 320,14% 261,65% 241,30% 214,97% 224,57% 137,51% 124,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...