Visa allt om HEJCA AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 58 312 34 725 27 088 26 202 24 440 17 370 24 810 20 976 19 500 18 107
Övrig omsättning 443 549 684 547 600 950 402 375 0 285
Rörelseresultat (EBIT) 9 074 2 176 2 740 4 609 3 429 3 175 4 587 3 605 2 546 2 491
Resultat efter finansnetto 9 186 2 044 2 859 4 567 3 486 3 244 4 654 3 513 2 538 2 425
Årets resultat 6 240 1 444 2 297 3 073 2 237 2 191 3 086 2 026 1 622 1 754
Balansräkningar (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 166 8 851 15 790 16 154 15 170 13 976 13 451 13 897 8 014 6 349
Omsättningstillgångar 26 976 16 757 12 888 11 574 10 358 9 690 11 001 7 794 9 036 10 201
Tillgångar 35 142 25 608 28 678 27 728 25 528 23 666 24 452 21 691 17 051 16 551
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 540 5 299 12 855 11 839 10 191 9 404 8 662 8 726 8 201 7 579
Obeskattade reserver 9 108 7 814 7 662 7 719 7 100 6 494 6 075 5 378 4 493 4 052
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 350 1 510 1 750 1 990 2 430 2 870 3 310 3 750 1 240 1 480
Kortfristiga skulder 15 145 10 985 6 411 6 181 5 807 4 898 6 404 3 837 3 118 3 440
Skulder och eget kapital 35 142 25 608 28 678 27 728 25 528 23 666 24 452 21 691 17 051 16 551
Löner & utdelning (tkr)
2023-06
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 2 794 2 641 3 082
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 1 352 1 161 1 224
Utdelning till aktieägare 6 500 2 000 9 000 1 280 0 1 450 1 450 3 150 1 500 1 000
Omsättning 58 755 35 274 27 772 26 749 25 040 18 320 25 212 21 351 19 500 18 392
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 7 7 6 6 6 7 7 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 479 4 961 3 870 4 367 4 073 2 895 3 544 2 997 2 786 2 263
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 581 588 605 725 765 682 708 596 542 541
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 218 3 010 3 600 5 366 4 016 3 762 5 149 4 187 3 171 3 078
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 67,93% 28,19% 3,38% 7,21% 40,70% -29,99% 18,28% 7,57% 7,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,49% 8,94% 10,30% 17,15% 14,10% 14,20% 19,55% 16,62% 15,17% 15,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,96% 6,59% 10,91% 18,15% 14,73% 19,34% 19,27% 17,19% 13,27% 13,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,07% 29,62% 44,27% 39,15% 43,73% 49,85% 47,17% 41,83% 43,14% 49,97%
Rörelsekapital/omsättning 20,29% 16,62% 23,91% 20,58% 18,62% 27,59% 18,53% 18,86% 30,35% 37,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,36% 44,49% 65,66% 64,41% 61,61% 61,14% 54,80% 59,57% 68,65% 64,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,60% 82,40% 148,29% 128,47% 134,22% 139,30% 146,49% 163,41% 264,85% 238,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!