Visa allt om Telge medicinsk logistik AB
Visa allt om Telge medicinsk logistik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 883 933 1 000 879 893 576 828 40 0 0
Övrig omsättning 81 60 60 60 57 40 39 39 41 39
Rörelseresultat (EBIT) 649 449 917 306 695 425 732 6 -53 -115
Resultat efter finansnetto 623 411 856 248 604 325 649 -119 -195 -135
Årets resultat 484 419 666 193 331 239 421 -119 -23 -4
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 581 2 589 2 604 2 621 2 638 2 656 2 644 2 640 2 650 2 683
Omsättningstillgångar 922 1 461 1 196 1 060 945 595 445 33 74 244
Tillgångar 3 503 4 050 3 799 3 681 3 583 3 251 3 089 2 674 2 724 2 928
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 281 1 947 1 677 1 162 1 119 931 820 524 643 666
Obeskattade reserver 152 152 279 279 279 127 127 0 0 172
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 750 1 500 1 500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 050 2 050 1 930
Kortfristiga skulder 319 451 342 240 184 192 141 100 31 160
Skulder och eget kapital 3 503 4 050 3 799 3 681 3 583 3 251 3 089 2 674 2 724 2 928
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 40 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 - 0 0 13 0 0 42
Utdelning till aktieägare 160 150 150 150 150 143 128 0 0 0
Omsättning 964 993 1 060 939 950 616 867 79 41 39
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 883 933 1 000 879 893 576 828 40 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 162 - 3 3 3 3 53 - - 37
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 658 464 934 323 713 442 744 15 -20 -80
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,36% -6,70% 13,77% -1,57% 55,03% -30,43% 1 970,00% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,53% 11,09% 24,24% 8,50% 19,43% 13,07% 23,70% 0,22% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 73,50% 48,12% 92,10% 35,61% 77,94% 73,78% 88,41% 15,00% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning 68,29% 108,25% 85,40% 93,29% 85,22% 69,97% 36,71% -167,50% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,50% 51,00% 49,87% 37,48% 36,97% 31,52% 29,58% 19,60% 23,60% 26,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 289,03% 323,95% 349,71% 441,67% 513,59% 309,90% 315,60% 33,00% 238,71% 152,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...