Visa allt om Brogripen Syrsan AB
Visa allt om Brogripen Syrsan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 315 10 773 10 541 10 309 10 179 10 038 9 728 9 454 9 165 8 732
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 846 52 5 423 4 768 4 954 5 382 4 980 4 273 5 028 4 542
Resultat efter finansnetto 3 490 -532 4 037 2 953 2 510 3 113 3 802 1 976 372 1 104
Årets resultat 279 -5 637 101 215 3 627 1 697 2 122 1 058 623 4 515
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 74 626 83 163 89 703 90 091 90 741 91 533 91 768 92 554 93 341 94 110
Omsättningstillgångar 61 544 49 196 42 850 36 143 31 111 25 982 21 154 15 645 12 872 6 636
Tillgångar 136 170 132 360 132 552 126 233 121 852 117 515 112 922 108 199 106 213 100 746
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 362 83 523 335 385 1 817 2 242 1 178 743 2 513
Obeskattade reserver 0 0 1 382 0 0 2 243 1 524 703 262 559
Avsättningar (tkr) 1 462 1 295 0 1 184 1 044 1 117 989 860 731 817
Långfristiga skulder 0 0 0 0 73 025 73 784 74 542 75 870 80 703 81 589
Kortfristiga skulder 134 346 130 982 130 647 124 715 47 399 38 554 33 625 29 588 23 774 15 267
Skulder och eget kapital 136 170 132 360 132 552 126 233 121 852 117 515 112 922 108 199 106 213 100 746
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 265 1 696 0 1 058 0 2 393
Omsättning 8 315 10 773 10 541 10 309 10 179 10 038 9 728 9 454 9 165 8 732
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 0 3 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 3 393 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 0 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 537 857 6 238 5 560 5 746 6 171 5 766 5 053 5 814 5 326
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,82% 2,20% 2,25% 1,28% 1,40% 3,19% 2,90% 3,15% 4,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,82% 0,04% 4,09% 3,78% 4,07% 4,58% 4,41% 3,96% 5,14% 4,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 46,25% 0,48% 51,45% 46,25% 48,67% 53,62% 51,23% 45,27% 59,56% 53,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,56% 54,68% 51,45% 53,99% 48,67% 53,62% 51,19% 45,20% 54,87% 52,02%
Rörelsekapital/omsättning -875,55% -759,18% -832,91% -859,17% -160,02% -125,24% -128,20% -147,48% -118,95% -98,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,27% 0,06% 1,21% 0,27% 0,32% 2,95% 2,98% 1,57% 0,88% 2,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,81% 37,56% 32,80% 28,98% 65,64% 67,39% 62,91% 52,88% 54,14% 43,47%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...