Visa allt om Grifols Nordic AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 142 495 123 515 108 021 136 352 164 336 102 379 85 388 44 874 29 534 21 756
Övrig omsättning 1 035 360 802 728 1 482 7 219 9 672 7 679 6 259 1 455
Rörelseresultat (EBIT) 6 460 3 935 2 964 7 006 6 739 5 939 5 962 -187 2 475 -3 616
Resultat efter finansnetto 8 311 5 062 3 279 7 519 6 237 4 096 4 544 -1 266 2 634 -3 638
Årets resultat 6 575 4 016 2 575 6 135 6 237 4 096 4 544 -1 266 2 634 -3 638
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 932 23 776 11 181 14 578 2 766 2 415 77 118 172 236
Omsättningstillgångar 56 268 29 511 34 273 32 353 50 612 54 862 63 853 49 523 35 174 17 037
Tillgångar 74 200 53 287 45 453 46 931 53 379 57 277 63 930 49 642 35 345 17 273
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 41 683 35 108 31 092 28 518 22 383 16 146 12 050 7 506 8 772 6 138
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 32 516 18 179 14 361 18 414 30 996 41 131 51 880 42 136 26 573 11 135
Skulder och eget kapital 74 200 53 287 45 453 46 931 53 379 57 277 63 930 49 642 35 345 17 273
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 2 435 1 416 1 255 1 237 3 122 1 693 1 368 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 200 8 289 826 6 893 6 838 8 108 7 712 8 304 6 433 3 293
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 756 3 060 3 035 2 544 3 290 2 984 2 983 3 266 2 492 1 671
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 143 530 123 875 108 823 137 080 165 818 109 598 95 060 52 553 35 793 23 211
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 7 8 9 10 10 8 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 15 833 13 724 15 432 17 044 18 260 10 238 8 539 5 609 4 922 5 439
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 723 1 440 1 807 1 340 1 487 1 314 1 268 1 532 1 540 1 219
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 479 4 476 4 034 8 082 7 286 5 968 6 004 -134 2 539 -3 550
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,37% 14,34% -20,78% -17,03% 60,52% 19,90% 90,28% 51,94% 35,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,26% 9,52% 7,28% 16,23% 12,62% 10,63% 9,90% -0,38% 7,46% -20,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,86% 4,11% 3,06% 5,58% 4,10% 5,95% 7,42% -0,42% 8,93% -16,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,01% 30,90% 29,16% 23,63% 20,80% 24,83% 22,90% 28,93% 42,55% 23,97%
Rörelsekapital/omsättning 16,67% 9,17% 18,43% 10,22% 11,94% 13,41% 14,02% 16,46% 29,12% 27,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,18% 65,88% 68,40% 60,77% 41,93% 28,19% 18,85% 15,12% 24,82% 35,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 173,00% 162,25% 238,54% 175,70% 163,29% 64,96% 36,27% 37,71% 82,37% 49,82%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!