Visa allt om S.E. Equipment AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettoomsättning 262 126 235 597 173 922 155 694
Övrig omsättning 557 828 436 374
Rörelseresultat (EBIT) 28 803 23 440 17 606 14 452
Resultat efter finansnetto 26 106 22 715 17 849 14 261
Årets resultat 20 852 18 048 14 013 11 178
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 293 11 141 4 558 3 016
Omsättningstillgångar 106 352 116 077 76 808 60 502
Tillgångar 118 646 127 218 81 366 63 518
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 69 338 48 645 40 922 27 849
Minoritetsintressen 1 650 1 084 680 0
Avsättningar (tkr) 3 651 3 972 3 022 2 198
Långfristiga skulder 5 822 6 891 2 217 923
Kortfristiga skulder 38 185 66 625 34 525 32 549
Skulder och eget kapital 118 646 127 218 81 366 63 518
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
Löner till styrelse & VD 4 508 4 045 4 832 4 966
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - 0
Löner till övriga anställda 10 787 8 611 6 363 6 260
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - 0
Sociala kostnader 6 874 5 720 3 977 4 336
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 262 683 236 425 174 358 156 068
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 26 27 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 456 9 061 6 442 7 785
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 733 718 596 818
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 29 497 23 834 18 108 14 900
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,26% 35,46% 11,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,63% 19,31% 23,04% 23,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,15% 10,43% 10,78% 9,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,85% 27,61% 33,60% 33,70%
Rörelsekapital/omsättning 26,01% 20,99% 24,31% 17,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,44% 38,24% 50,29% 43,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,29% 75,68% 116,36% 59,42%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 221 765 201 481 155 452 139 702 120 665 94 708 58 437 31 231 20 430 16 936
Övrig omsättning 360 722 342 256 36 59 0 0 0 1
Rörelseresultat (EBIT) 24 037 19 747 16 281 13 451 10 451 7 868 6 234 2 039 1 823 2 552
Resultat efter finansnetto 23 788 19 697 16 481 13 615 10 105 7 390 5 971 1 839 1 629 2 301
Årets resultat 20 005 11 922 9 901 8 347 5 871 4 451 3 482 1 061 941 1 328
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 021 2 592 2 777 3 097 580 1 106 1 136 104 0 0
Omsättningstillgångar 82 936 98 372 65 453 48 830 39 578 37 280 40 928 12 083 10 905 8 063
Tillgångar 85 957 100 964 68 231 51 927 40 158 38 385 42 064 12 187 10 905 8 063
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 365 30 360 28 437 18 536 13 488 9 117 5 666 2 935 2 373 1 932
Obeskattade reserver 17 250 18 750 14 120 10 270 7 300 4 800 3 150 1 650 1 200 800
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 923 5 503 10 373 13 106 3 506 5 214 2 831
Kortfristiga skulder 18 342 51 855 25 673 22 199 13 867 14 095 20 142 4 097 2 118 2 500
Skulder och eget kapital 85 957 100 964 68 231 51 927 40 158 38 385 42 064 12 187 10 905 8 063
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 4 508 4 045 4 832 4 966 - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 466 7 306 5 502 5 399 - - - 1 408 792 187
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 6 561 5 451 3 775 4 132 - - - 485 196 45
Utdelning till aktieägare 6 000 0 10 000 0 3 300 1 500 1 000 750 500 500
Omsättning 222 125 202 203 155 794 139 958 120 701 94 767 58 437 31 231 20 430 16 937
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 21 22 16 14 9 6 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 529 9 594 7 066 8 731 8 619 10 523 9 740 7 808 6 810 8 468
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 811 814 681 956 859 1 032 579 487 332 135
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 24 288 19 960 16 633 13 772 10 632 8 073 6 415 2 065 1 823 2 552
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,07% 29,61% 11,27% 15,78% 27,41% 62,07% 87,11% 52,87% 20,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,16% 19,59% 24,56% 26,87% 26,03% 20,50% 14,82% 16,77% 16,80% 30,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,91% 9,82% 10,78% 9,99% 8,66% 8,31% 10,67% 6,54% 8,97% 14,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,22% 27,89% 34,40% 34,62% 34,43% 34,09% 31,20% 24,09% 27,91% 30,38%
Rörelsekapital/omsättning 29,13% 23,09% 25,59% 19,06% 21,31% 24,48% 35,57% 25,57% 43,01% 32,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,25% 44,56% 57,82% 51,12% 47,77% 33,51% 19,31% 34,64% 30,34% 31,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 163,65% 86,51% 138,58% 72,72% 117,70% 125,69% 99,19% 158,75% 258,69% 173,64%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!