Visa allt om Retail Support Båstad Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 43 837 46 477 46 199 40 248 38 512 35 866 33 779 32 431 38 289 38 500
Övrig omsättning 522 673 892 571 320 500 341 414 190 664
Rörelseresultat (EBIT) 4 079 4 725 6 497 4 813 4 398 3 729 4 052 1 836 1 396 1 758
Resultat efter finansnetto 4 032 4 645 6 440 4 759 4 570 3 667 3 993 1 669 1 185 1 564
Årets resultat 3 128 3 577 4 993 3 683 3 614 2 927 3 039 671 87 618
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 955 1 058 912 779 651 650 770 943 1 192 1 029
Omsättningstillgångar 15 963 13 047 19 689 13 330 8 801 11 432 10 528 5 632 6 875 7 382
Tillgångar 16 918 14 105 20 601 14 109 9 452 12 082 11 298 6 576 8 067 8 410
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 014 4 886 10 308 5 316 1 633 4 090 4 163 1 724 1 053 966
Obeskattade reserver 181 211 204 173 158 215 370 370 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 70 265 622
Kortfristiga skulder 8 723 9 008 10 089 8 620 7 661 7 777 6 765 4 411 6 749 6 822
Skulder och eget kapital 16 918 14 105 20 601 14 109 9 452 12 082 11 298 6 576 8 067 8 410
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - - 18 962 18 144
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - - 6 211 5 931
Utdelning till aktieägare 4 000 0 9 000 0 0 2 500 3 000 600 0 0
Omsättning 44 359 47 150 47 091 40 819 38 832 36 366 34 120 32 845 38 479 39 164
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 65 73 74 66 60 68 57 55 58 60
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 674 637 624 610 642 527 593 590 660 642
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 481 459 463 456 471 383 407 415 449 415
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 454 5 081 6 770 5 058 4 703 4 048 4 399 2 210 1 721 1 960
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,68% 0,60% 14,79% 4,51% 7,38% 6,18% 4,16% -15,30% -0,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,86% 33,76% 31,63% 34,30% 49,19% 30,87% 35,86% 27,92% 17,31% 20,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,59% 10,25% 14,10% 12,02% 12,07% 10,40% 12,00% 5,66% 3,65% 4,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,12% 95,59% 97,19% 95,37% 96,06% 92,97% 92,26% 88,71% 87,06% 83,78%
Rörelsekapital/omsättning 16,52% 8,69% 20,78% 11,70% 2,96% 10,19% 11,14% 3,76% 0,33% 1,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,20% 35,81% 50,81% 38,63% 18,58% 35,24% 39,40% 30,61% 13,05% 11,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 183,00% 144,62% 194,75% 154,16% 114,35% 146,73% 155,31% 127,68% 101,87% 108,21%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!