Visa allt om Bästkustställningar AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 29 326 20 277 20 085 19 081 16 640 12 924 9 502 8 254 8 127 8 901
Övrig omsättning 73 - 23 - - - 37 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 136 666 2 208 2 930 2 671 1 370 129 263 -560 -43
Resultat efter finansnetto 2 066 579 2 143 2 885 2 632 1 322 62 75 -625 -87
Årets resultat 34 50 105 374 5 222 62 75 -589 5
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 064 337 327 382 3 029 1 381 1 214 931 1 606 505
Omsättningstillgångar 7 452 4 483 5 605 3 984 4 033 2 413 1 812 1 674 1 147 1 388
Tillgångar 8 516 4 820 5 932 4 366 7 061 3 794 3 026 2 604 2 752 1 893
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 699 665 615 510 436 431 210 148 73 531
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 848 5 1 500 19 27 30 114 457 470 6
Kortfristiga skulder 6 968 4 150 3 817 3 836 6 598 3 334 2 703 2 000 2 209 1 319
Skulder och eget kapital 8 516 4 820 5 932 4 366 7 061 3 794 3 026 2 604 2 752 1 893
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - 456 663
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 4 999 3 843 3 672 3 110 3 240 3 426
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 1 884 1 378 1 250 1 090 1 135 1 174
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0
Omsättning 29 399 20 277 20 108 19 081 16 640 12 924 9 539 8 254 8 127 8 901
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 21 22 12 12 9 9 9 10 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 466 966 913 1 590 1 387 1 436 1 056 917 813 809
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 594 566 512 837 590 597 523 504 516 534
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 406 736 2 278 2 984 2 724 1 418 176 306 -516 -17
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 44,63% 0,96% 5,26% 14,67% 28,75% 36,01% 15,12% 1,56% -8,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,16% 13,84% 37,39% 67,36% 37,88% 36,43% 4,33% 6,41% -20,35% -2,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,31% 3,29% 11,04% 15,41% 16,08% 10,69% 1,38% 2,02% -6,89% -0,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,67% 78,73% 80,31% 79,66% 74,57% 67,96% 69,41% 77,68% 75,13% 80,50%
Rörelsekapital/omsättning 1,65% 1,64% 8,90% 0,78% -15,41% -7,13% -9,38% -3,95% -13,07% 0,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,21% 13,80% 10,37% 11,68% 6,17% 11,36% 6,94% 5,68% 2,65% 29,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,95% 108,02% 146,84% 103,86% 61,12% 72,38% 67,04% 83,70% 51,92% 105,23%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...