Visa allt om Ringmurens Telemarketing AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2018 är 6 månader.

Resultaträkning (tkr)
2023-10 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10 2018-10 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Nettoomsättning 1 768 1 686 1 109 855 1 302 795 1 390 1 768 2 277 2 746
Övrig omsättning 0 0 0 0 19 0 0 54 127 0
Rörelseresultat (EBIT) 311 336 126 -151 63 9 -449 -75 48 217
Resultat efter finansnetto 310 328 102 -173 43 0 -459 -77 47 202
Årets resultat 310 328 102 -173 43 0 -459 -77 47 202
Balansräkningar (tkr)
2023-10 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10 2018-10 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 417 106 60 85 292 272 230 525 459 645
Tillgångar 417 106 60 85 292 272 230 525 459 645
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 224 -86 -414 -517 -344 -366 -367 92 229 302
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 6 332 484 467 458 389 156 0 0
Kortfristiga skulder 193 186 143 117 169 181 207 276 230 343
Skulder och eget kapital 417 106 60 85 292 272 230 525 459 645
Löner & utdelning (tkr)
2023-10
2022-10
2021-10
2020-10
2019-10
2018-10
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - - 1 220 1 358
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - - 472 479
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
Omsättning 1 768 1 686 1 109 855 1 321 795 1 390 1 822 2 404 2 746
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 1 1 3 3 3 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 589 1 686 1 109 285 434 265 348 442 455 549
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 416 1 146 811 263 289 176 314 320 343 370
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 311 336 126 -151 63 9 -449 -75 48 263
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,86% 52,03% 29,71% -34,33% 63,77% - -21,38% -22,35% -17,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 74,58% 317,92% 210,00% -177,65% 21,58% 3,31% -195,22% -14,29% 10,46% 33,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,59% 19,99% 11,36% -17,66% 4,84% 1,13% -32,30% -4,24% 2,11% 7,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,78% 100,00% 100,00% 99,75%
Rörelsekapital/omsättning 12,67% -4,74% -7,48% -3,74% 9,45% 11,45% 1,65% 14,08% 10,06% 11,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,72% -81,13% -690,00% -608,24% -117,81% -134,56% -159,57% 17,52% 49,89% 46,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 216,06% 56,99% 41,96% 72,65% 172,78% 150,28% 111,11% 190,22% 199,57% 188,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!