Visa allt om Kustens arkitektkontor AB
Visa allt om Kustens arkitektkontor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 155 191 266 160 227 445 651 638 808 688
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 83 132 206 33 -81 119 319 20 193 79
Resultat efter finansnetto 92 122 234 35 -77 126 316 20 193 79
Årets resultat 74 93 183 29 -22 68 233 19 134 50
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 6 17 39 63 77 80
Omsättningstillgångar 751 993 868 636 831 951 835 792 813 602
Tillgångar 751 993 868 637 837 968 874 855 890 682
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 645 671 778 595 767 788 720 587 567 433
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 55 23 26 36 33
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 34 224 10 19 42 72 22 31 46 21
Kortfristiga skulder 73 98 80 23 29 52 109 212 240 194
Skulder och eget kapital 751 993 868 637 837 968 874 855 890 682
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 173 178 149 300 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 59 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 0 6 18 18 32 152 156 128
Utdelning till aktieägare 100 100 200 0 200 0 0 0 0 0
Omsättning 155 191 266 160 227 445 651 638 808 688
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 155 191 266 160 227 445 651 638 808 688
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 7 2 15 65 193 204 193 470 470 462
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 83 132 207 38 -69 141 343 46 216 95
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,85% -28,20% 66,25% -29,52% -48,99% -31,64% 2,04% -21,04% 17,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,38% 13,29% 26,96% 5,49% -9,20% 12,91% 36,50% 2,34% 21,69% 11,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 60,00% 69,11% 87,97% 21,88% -33,92% 28,09% 49,00% 3,13% 23,89% 11,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,23% 99,84% 99,75% 99,71%
Rörelsekapital/omsättning 437,42% 468,59% 296,24% 383,12% 353,30% 202,02% 111,52% 90,91% 70,92% 59,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,89% 67,57% 89,63% 93,41% 91,64% 85,59% 84,32% 70,90% 66,62% 66,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 028,77% 1 013,27% 1 085,00% 2 765,22% 2 865,52% 1 828,85% 766,06% 373,58% 338,75% 310,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...