Visa allt om Tärnsjö Rörmaskiner AB
Visa allt om Tärnsjö Rörmaskiner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 685 1 084 1 114 1 325 851 1 095 913 1 243 1 208 1 337
Övrig omsättning - - - - - 11 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -170 54 20 337 2 255 68 485 377 563
Resultat efter finansnetto -173 52 17 337 6 264 72 481 380 563
Årets resultat 0 95 128 245 4 141 25 284 253 317
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 182 8 46 141 239 280 345 18 0 0
Omsättningstillgångar 1 151 1 698 1 698 1 778 1 435 1 357 1 144 1 757 1 574 1 332
Tillgångar 1 332 1 707 1 744 1 919 1 674 1 637 1 489 1 775 1 574 1 332
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 940 1 090 1 145 1 217 972 969 956 1 058 894 733
Obeskattade reserver 192 365 435 585 564 569 497 462 370 345
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
Kortfristiga skulder 200 252 164 117 138 100 36 255 296 241
Skulder och eget kapital 1 332 1 707 1 744 1 919 1 674 1 637 1 489 1 775 1 574 1 332
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 0 140 278 217
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 269 121 150 111 193 165 188 208 213
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 58 12 21 18 34 39 103 154 127
Utdelning till aktieägare 0 150 150 200 0 0 128 128 120 92
Omsättning 685 1 084 1 114 1 325 851 1 106 913 1 243 1 208 1 337
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 685 542 1 114 1 325 851 1 095 913 414 403 446
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 145 164 133 171 130 227 204 144 214 186
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -118 92 115 435 67 348 155 490 377 563
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -36,81% -2,69% -15,92% 55,70% - 19,93% -26,55% 2,90% -9,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,76% 3,28% 1,20% 17,82% 0,42% 16,37% 5,04% 27,32% 24,40% 42,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -24,82% 5,17% 1,89% 25,81% 0,82% 24,47% 8,21% 39,02% 31,79% 42,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,66% 93,54% 81,96% 94,04% 66,98% 99,18% 99,12% 93,81% 94,54% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 138,83% 133,39% 137,70% 125,36% 152,41% 114,79% 121,36% 120,84% 105,79% 81,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,81% 80,53% 85,11% 87,20% 82,90% 84,81% 88,80% 78,79% 73,72% 73,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 575,50% 673,81% 1 035,37% 1 519,66% 1 039,86% 1 357,00% 3 177,78% 689,02% 531,76% 552,70%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...