Visa allt om Råberget Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 29 749 40 772 52 182 38 129 33 173 40 361 40 049 24 508 24 811 12 420
Övrig omsättning 6 220 64 151 0 14 2 0 181 45 45
Rörelseresultat (EBIT) 5 999 1 096 -53 690 875 -727 62 -922 -583 393
Resultat efter finansnetto 6 408 1 302 453 1 187 964 -175 421 -502 -211 800
Årets resultat 3 783 747 257 692 590 1 421 -495 -8 532
Balansräkningar (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 550 13 718 13 162 12 246 11 508 11 193 10 370 9 685 8 601 7 613
Omsättningstillgångar 14 808 14 815 11 704 8 345 11 875 8 670 15 450 8 118 3 148 3 977
Tillgångar 29 358 28 533 24 866 20 591 23 383 19 863 25 820 17 803 11 749 11 590
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 685 3 902 3 155 2 899 2 206 1 616 1 616 1 195 1 690 1 698
Obeskattade reserver 2 690 1 090 768 654 353 0 0 0 55 257
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 538 7 856 8 148 7 728 8 016 8 846 10 010 7 830 5 120 3 641
Kortfristiga skulder 11 445 15 685 12 796 9 310 12 807 9 401 14 194 8 778 4 885 5 995
Skulder och eget kapital 29 358 28 533 24 866 20 591 23 383 19 863 25 820 17 803 11 749 11 590
Löner & utdelning (tkr)
2023-04
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 5 591 4 248 2 401
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 1 964 1 357 703
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 35 969 40 836 52 333 38 129 33 187 40 363 40 049 24 689 24 856 12 465
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 13 14 14 15 16 17 14 10 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 3 136 3 727 2 724 2 212 2 523 2 356 1 751 2 481 1 774
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 702 692 640 525 538 545 553 589 483
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 011 1 106 -42 714 987 -618 173 -844 -555 415
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,04% -21,87% 36,86% 14,94% -17,81% 0,78% 63,41% -1,22% 99,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,18% 5,82% 3,42% 7,59% 5,78% 1,03% 3,32% -1,16% 0,03% 8,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,87% 4,07% 1,63% 4,10% 4,08% 0,51% 2,14% -0,84% 0,02% 7,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,29% 30,48% 22,53% 29,94% 35,11% 25,51% 40,21% 11,58% 35,46% 31,72%
Rörelsekapital/omsättning 11,30% -2,13% -2,09% -2,53% -2,81% -1,81% 3,14% -2,69% -7,00% -16,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,32% 16,66% 15,10% 16,56% 10,61% 8,14% 6,26% 6,71% 14,75% 16,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,38% 94,45% 91,47% 89,63% 92,72% 92,22% 108,85% 74,04% 54,66% 35,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!