Visa allt om Evidente Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 54 892 53 713 40 038 67 540 65 690 54 346 36 097 29 697 23 117 9 055
Övrig omsättning 60 8 42 18 0 6 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -176 654 747 945 912 428 806 323 202 -9
Resultat efter finansnetto 12 390 14 165 668 5 925 5 093 2 676 4 172 2 808 2 446 3 179
Årets resultat 12 390 14 047 524 5 728 4 882 2 490 3 990 2 741 2 402 3 204
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 243 12 788 13 162 7 433 5 815 3 301 3 282 3 282 3 302 3 251
Omsättningstillgångar 34 722 31 597 13 861 26 985 23 048 25 585 17 495 13 404 10 789 9 034
Tillgångar 46 965 44 385 27 023 34 418 28 863 28 885 20 777 16 686 14 091 12 285
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 283 20 893 10 846 10 321 6 508 4 125 4 635 4 145 3 904 3 502
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 682 23 492 16 177 24 096 22 356 24 760 16 142 12 541 10 187 8 783
Skulder och eget kapital 46 965 44 385 27 023 34 418 28 863 28 885 20 777 16 686 14 091 12 285
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 024 1 230 495 1 408 1 802 1 679 1 803 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 460 575 193 621 957 881 882 0 - 0
Utdelning till aktieägare 12 000 4 000 0 0 2 000 2 500 3 000 3 500 2 500 2 000
Omsättning 54 952 53 721 40 080 67 558 65 690 54 352 36 097 29 697 23 117 9 055
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 1 3 3 3 3 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 18 297 26 857 40 038 22 513 21 897 18 115 12 032 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 640 907 779 680 962 1 030 933 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 368 1 162 1 085 950 1 026 433 806 323 202 -9
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,19% 34,16% -40,72% 2,82% 20,87% 50,56% 21,55% 28,46% 155,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,38% 32,20% 2,81% 17,35% 17,65% 9,27% 20,08% 16,83% 17,37% 25,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,57% 26,60% 1,90% 8,84% 7,75% 4,93% 11,56% 9,46% 10,59% 35,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 15,23% 14,10% 16,50% 24,33% 18,79% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,04% 15,09% -5,78% 4,28% 1,05% 1,52% 3,75% 2,91% 2,60% 2,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,35% 47,07% 40,14% 29,99% 22,55% 14,28% 22,31% 24,84% 27,71% 28,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 196,37% 134,50% 85,68% 111,99% 103,10% 103,33% 108,38% 106,88% 105,91% 102,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!