Visa allt om Scancast Holding AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 188 156 153 086 166 654 156 036 144 673 140 017 123 793 131 270 127 566 121 593
Övrig omsättning 6 235 1 509 1 413 1 181 1 053 3 092 1 669 1 493 1 233 1 404
Rörelseresultat (EBIT) 39 700 25 934 25 553 23 432 22 135 21 201 21 190 17 093 26 151 23 667
Resultat efter finansnetto 41 786 32 670 25 747 23 948 26 715 25 213 22 503 19 019 27 639 25 192
Årets resultat 33 041 25 885 20 048 18 766 20 537 19 235 17 155 13 734 21 126 19 515
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 940 13 031 12 034 11 679 11 971 13 654 15 489 15 949 17 834 14 995
Omsättningstillgångar 189 932 167 353 143 960 137 559 123 533 190 209 168 691 154 414 141 515 132 827
Tillgångar 201 872 180 384 155 994 149 238 135 504 203 863 184 180 170 363 159 349 147 822
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 160 702 134 886 116 119 103 300 90 925 158 303 146 650 136 705 130 092 115 276
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 367 426 1 737 3 417 3 729 5 354 5 445 6 317 3 795 4 601
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 40 803 45 072 38 138 42 521 40 848 40 206 32 085 27 341 25 462 27 945
Skulder och eget kapital 201 872 180 384 155 994 149 238 135 504 203 863 184 180 170 363 159 349 147 822
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 3 984 4 233 3 925 3 813 3 600 480 4 802 4 761 4 510 3 747
Varav tantiem till styrelse & VD 150 200 300 200 0 163 - 180 100 -
Löner till övriga anställda 11 406 10 510 10 978 10 354 9 285 11 009 10 331 10 537 8 473 8 568
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 9 091 8 227 7 512 7 628 6 828 7 730 7 005 7 251 6 073 5 426
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 194 391 154 595 168 067 157 217 145 726 143 109 125 462 132 763 128 799 122 997
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 31 32 30 28 27 25 29 26 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 880 4 938 5 208 5 201 5 167 5 186 4 952 4 527 4 906 4 864
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 765 741 700 727 704 712 886 778 733 710
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 41 611 26 787 27 101 31 441 32 244 23 571 23 424 19 351 27 947 25 392
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,91% -8,14% 6,80% 7,85% 3,33% 13,11% -5,70% 2,90% 4,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,76% 18,11% 16,52% 16,06% 21,03% 12,41% 12,45% 11,20% 17,37% 17,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,27% 21,34% 15,46% 15,36% 19,70% 18,06% 18,53% 14,54% 21,69% 20,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,16% 46,85% 43,81% 42,62% 43,80% 48,75% 39,14% 37,06% 39,77% 37,66%
Rörelsekapital/omsättning 79,26% 79,88% 63,50% 60,91% 57,15% 107,13% 110,35% 96,80% 90,97% 86,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,61% 74,78% 74,44% 69,22% 67,10% 77,65% 79,62% 80,24% 81,64% 77,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 334,25% 291,32% 294,41% 241,21% 228,15% 408,15% 453,44% 464,61% 441,55% 386,54%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 30 344 22 069 21 089 18 174 21 103 22 217 18 978 15 830 23 232 19 525
Övrig omsättning 256 51 0 165 250 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 23 110 15 127 14 354 11 231 12 214 10 956 9 860 7 565 15 836 12 230
Resultat efter finansnetto 32 224 29 976 29 057 15 545 16 198 45 274 21 101 10 601 22 139 19 757
Årets resultat 26 987 27 488 28 000 13 070 14 561 41 929 16 666 7 402 18 957 16 730
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 430 36 489 36 769 31 508 31 731 32 678 32 716 34 966 31 987 25 005
Omsättningstillgångar 103 115 81 369 63 923 49 636 47 535 120 979 84 835 71 924 72 066 66 715
Tillgångar 139 545 117 858 100 692 81 144 79 266 153 657 117 551 106 890 104 053 91 720
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 134 423 114 686 94 398 73 598 67 128 140 467 105 988 96 882 95 879 83 222
Obeskattade reserver 0 0 2 600 5 300 5 300 8 000 8 000 5 400 4 020 4 990
Avsättningar (tkr) 0 0 114 227 285 509 500 2 124 294 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 122 3 172 3 580 2 019 6 553 4 681 3 063 2 484 3 860 3 508
Skulder och eget kapital 139 545 117 858 100 692 81 144 79 266 153 657 117 551 106 890 104 053 91 720
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 2 986 2 935 2 744 2 740
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 672 1 341 900 900
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 2 540 2 256 2 069 1 860
Utdelning till aktieägare 7 600 7 250 7 200 0 6 600 7 900 7 450 7 560 6 400 6 300
Omsättning 30 600 22 120 21 089 18 339 21 353 22 217 18 978 15 830 23 232 19 525
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 9 9 8 8 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 335 3 153 3 013 2 596 2 345 2 469 2 372 1 979 3 319 2 789
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 0 0 0 0 0 900 817 816 786
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 23 168 15 341 16 282 11 434 12 410 11 143 9 860 7 565 15 836 12 230
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 37,50% 4,65% 16,04% -13,88% -5,01% 17,07% 19,89% -31,86% 18,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,14% 25,43% 28,86% 19,18% 22,67% 29,51% 18,17% 9,98% 21,30% 21,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 106,42% 135,83% 137,82% 85,63% 85,16% 204,12% 112,55% 67,37% 95,42% 101,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 322,94% 354,33% 286,13% 262,01% 194,20% 523,46% 430,88% 438,66% 293,59% 323,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,33% 97,31% 95,76% 95,80% 89,90% 95,48% 95,47% 94,58% 95,16% 94,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 013,18% 2 565,23% 1 785,56% 2 458,44% 725,39% 2 584,47% 2 769,67% 2 895,49% 1 866,99% 1 901,80%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!