Visa allt om Lidström Kross Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 30 340 24 361 28 996 29 355 27 238 16 657 11 250 11 466 12 455 8 662
Övrig omsättning 211 263 317 79 624 115 103 1 969 173 612
Rörelseresultat (EBIT) 2 663 -70 3 964 4 432 4 577 2 801 399 3 835 2 579 256
Resultat efter finansnetto 2 356 -265 3 475 5 762 4 308 2 604 193 3 687 2 403 69
Årets resultat 136 569 2 123 280 525 297 294 75 2 44
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 276 32 583 43 439 29 647 31 561 19 420 20 619 19 549 10 035 7 837
Omsättningstillgångar 10 292 8 818 9 489 11 462 11 595 7 080 4 201 6 485 4 199 2 217
Tillgångar 38 568 41 401 52 928 41 109 43 156 26 499 24 819 26 034 14 234 10 054
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 558 3 422 2 854 731 1 330 804 508 1 900 1 825 1 823
Obeskattade reserver 13 300 13 300 14 300 14 300 8 700 8 700 6 800 8 300 5 736 3 462
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 639 14 279 22 638 13 621 17 847 10 661 12 144 12 166 4 057 2 702
Kortfristiga skulder 12 071 10 400 13 136 12 457 15 278 6 333 5 368 3 668 2 615 2 067
Skulder och eget kapital 38 568 41 401 52 928 41 109 43 156 26 499 24 819 26 034 14 234 10 054
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 1 865 1 767 1 744
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 - 695 733 558
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 1 686 0 0
Omsättning 30 551 24 624 29 313 29 434 27 862 16 772 11 353 13 435 12 628 9 274
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 8 9 8 6 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 371 2 707 3 625 3 262 3 405 2 776 2 250 2 293 2 491 1 732
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 745 680 641 712 633 589 568 542 514 471
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 807 5 156 9 395 8 773 7 935 5 833 3 164 5 918 4 483 2 041
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,54% -15,98% -1,22% 7,77% 63,52% 48,06% -1,88% -7,94% 43,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,37% 0,38% 7,51% 14,83% 10,66% 10,57% 1,61% 14,73% 18,13% 2,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,37% 0,64% 13,71% 20,76% 16,89% 16,82% 3,56% 33,46% 20,72% 2,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,00% 55,12% 60,12% 58,86% 53,72% 63,58% 62,00% 66,68% 62,76% 51,10%
Rörelsekapital/omsättning -5,86% -6,49% -12,58% -3,39% -13,52% 4,48% -10,37% 24,57% 12,72% 1,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,12% 33,32% 26,47% 28,91% 18,81% 28,64% 23,42% 32,17% 44,25% 44,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 85,26% 84,79% 72,24% 92,01% 75,89% 111,80% 78,26% 176,80% 160,57% 107,26%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!