Visa allt om L Mårtenssons Bil- & Busstrafik Aktiebolag
Visa allt om L Mårtenssons Bil- & Busstrafik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 680 6 697 6 232 8 433 6 506 7 581 9 099 9 028 11 512 11 439
Övrig omsättning 82 75 124 12 9 180 44 - - 4
Rörelseresultat (EBIT) 30 -105 -145 -429 -614 -507 -60 -140 304 567
Resultat efter finansnetto -24 -165 -215 -493 -669 -549 -106 -195 196 441
Årets resultat -24 -165 -215 -493 -257 7 0 3 19 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 593 802 1 107 1 374 1 116 1 385 1 351 1 826 2 371 2 578
Omsättningstillgångar 570 379 337 472 537 873 1 171 1 160 1 532 1 541
Tillgångar 1 163 1 182 1 445 1 846 1 653 2 257 2 522 2 986 3 903 4 119
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 0 72 107 100 132 125 125 122 103
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 412 972 1 082 1 283 1 115
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 624 623 696 782 611 501 266 450 735 1 049
Kortfristiga skulder 511 558 678 957 941 1 212 1 158 1 329 1 763 1 851
Skulder och eget kapital 1 163 1 182 1 445 1 846 1 653 2 257 2 522 2 986 3 903 4 119
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 310 362 378 624 920 574 552 494
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 573 1 340 1 570 1 415 1 599 1 840 2 187 2 578 2 527
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 524 565 605 569 665 752 891 1 087 1 031
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 762 6 772 6 356 8 445 6 515 7 761 9 143 9 028 11 512 11 443
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 7 8 8 7 8 9 11 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 136 1 116 890 1 054 813 1 083 1 137 1 003 1 047 953
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 373 360 323 322 299 420 407 410 387 341
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 240 200 154 -143 -345 -208 415 335 796 1 022
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,19% 7,46% -26,10% 29,62% -14,18% -16,68% 0,79% -21,58% 0,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,58% -8,88% -9,97% -23,24% -37,02% -22,42% -2,34% -4,69% 7,84% 13,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,53% -1,57% -2,31% -5,09% -9,41% -6,67% -0,65% -1,55% 2,66% 4,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,04% -2,67% -5,47% -5,75% -6,21% -4,47% 0,14% -1,87% -2,01% -2,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,32% 0,00% 4,98% 5,80% 6,05% 19,30% 33,36% 30,89% 26,79% 21,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,50% 61,29% 44,40% 45,25% 52,60% 66,67% 94,99% 83,45% 84,74% 78,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...