Visa allt om Patrik Lundbloms Åkeri AB
Visa allt om Patrik Lundbloms Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 075 1 308 933 937 454 814 883 939 953 837
Övrig omsättning - - - - 2 - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) -4 120 -67 -16 -72 16 45 -25 6 -55
Resultat efter finansnetto 1 122 -68 -16 -69 21 84 -26 8 -55
Årets resultat 1 57 -49 2 1 16 70 67 93 76
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 555 333 374 417 112 121 131 37 175 333
Omsättningstillgångar 629 636 536 641 690 784 797 775 778 684
Tillgångar 1 184 969 910 1 058 802 904 927 812 953 1 017
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 655 655 598 647 645 644 628 558 491 398
Obeskattade reserver 65 65 0 19 37 107 107 106 225 347
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 208 33 94 150 31 52 71 64 96 104
Kortfristiga skulder 256 217 218 242 89 102 121 84 141 168
Skulder och eget kapital 1 184 969 910 1 058 802 904 927 812 953 1 017
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 254 240 234 232 230
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 217 216 241 129 0 6 6 6 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 101 94 109 69 112 112 104 112 101
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 075 1 308 933 937 456 814 883 939 953 838
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 075 1 308 933 937 454 814 883 939 953 837
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 374 350 323 359 202 380 373 358 362 347
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 39 161 -24 3 -63 26 55 112 164 108
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,81% 40,19% -0,43% 106,39% -44,23% -7,81% -5,96% -1,47% 13,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,25% 13,00% -6,81% -1,13% -8,35% 2,21% 9,17% -3,08% 0,94% -5,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,28% 9,63% -6,65% -1,28% -14,76% 2,46% 9,63% -2,66% 0,94% -6,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 58,36% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 34,70% 32,03% 34,08% 42,58% 132,38% 83,78% 76,56% 73,59% 66,84% 61,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,60% 72,83% 65,71% 62,55% 83,82% 79,96% 76,25% 78,34% 68,52% 63,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 245,70% 293,09% 245,87% 264,88% 775,28% 768,63% 658,68% 922,62% 551,77% 407,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...