Visa allt om DIAB Group AB
Visa allt om DIAB Group AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 515 611 1 450 098 1 157 255 864 193 1 002 870 1 219 318 1 395 607 1 321 748 1 413 817 1 353 732
Övrig omsättning - 11 633 151 2 840 1 294 29 216 213 51 173
Rörelseresultat (EBIT) 109 249 154 102 -3 670 -49 819 -217 051 -5 023 187 876 156 094 220 213 255 200
Resultat efter finansnetto 78 961 104 970 -61 576 -108 636 -286 719 -50 802 149 135 97 483 178 034 200 618
Årets resultat 42 761 79 518 -84 363 -123 859 -250 598 -86 326 115 455 80 520 127 644 225 035
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 546 525 1 482 804 1 479 732 1 502 458 1 584 938 1 744 133 1 796 637 1 826 864 1 875 973 1 728 777
Omsättningstillgångar 796 507 691 748 586 650 546 508 593 070 557 146 527 021 611 404 637 361 527 611
Tillgångar 2 343 032 2 174 552 2 066 382 2 048 966 2 178 008 2 301 279 2 323 658 2 438 268 2 513 334 2 256 388
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 062 930 972 045 914 775 877 913 973 406 1 116 840 1 212 029 1 123 554 975 595 677 079
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 59 964 47 311 56 108 41 793 31 138 37 278 4 565 15 874 20 803 38 870
Långfristiga skulder 657 019 635 077 580 222 632 743 723 588 540 157 564 048 680 097 848 396 952 465
Kortfristiga skulder 563 119 520 119 515 277 496 517 449 876 607 004 543 016 618 743 668 540 587 974
Skulder och eget kapital 2 343 032 2 174 552 2 066 382 2 048 966 2 178 008 2 301 279 2 323 658 2 438 268 2 513 334 2 256 388
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 35 913 21 234 21 328 19 444 21 735 20 191 20 627 19 886 15 717 13 572
Varav tantiem till styrelse & VD 4 651 3 156 1 863 695 1 714 1 839 1 882 - 1 381 2 771
Löner till övriga anställda 315 957 300 211 240 809 210 877 259 253 295 843 285 319 266 680 274 459 257 949
Varav resultatlön till övriga anställda - 21 505 6 473 3 633 - - 9 793 - 8 432 8 755
Sociala kostnader 111 759 100 132 87 470 77 179 89 257 94 172 92 153 87 875 84 108 91 282
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 515 611 1 461 731 1 157 406 867 033 1 004 164 1 219 347 1 395 823 1 321 961 1 413 868 1 353 905
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 242 1 117 1 110 1 008 1 169 1 387 1 327 1 132 1 280 1 062
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 220 1 298 1 043 857 858 879 1 052 1 168 1 105 1 275
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 373 377 315 305 317 296 300 331 292 342
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 169 582 215 834 58 063 14 608 -131 622 80 291 270 701 240 905 297 499 307 753
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,52% 25,30% 33,91% -13,83% -17,75% -12,63% 5,59% -6,51% 4,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,14% 7,13% 0,40% -2,35% -9,95% -0,19% 8,11% 6,43% 10,24% 11,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,95% 10,69% 0,71% -5,56% -21,61% -0,36% 13,50% 11,85% 18,20% 19,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,31% 27,80% 18,30% 15,98% 5,53% 19,02% 29,95% 27,29% 29,55% 32,71%
Rörelsekapital/omsättning 15,40% 11,84% 6,17% 5,78% 14,28% -4,09% -1,15% -0,56% -2,21% -4,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,37% 44,70% 44,27% 42,85% 44,69% 48,53% 52,16% 46,08% 38,82% 30,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,72% 81,84% 71,71% 70,72% 92,26% 53,75% 50,07% 63,61% 51,50% 52,44%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 249 -1 917 -1 146 -887 -894 -1 060 -1 003 -647 -5 474 -4 842
Resultat efter finansnetto -41 375 103 564 46 394 0 140 814 -10 814 -17 755 172 864 -61 752 -22 946
Årets resultat 107 767 91 779 47 187 0 129 743 -7 970 -13 086 180 106 -48 121 71 762
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 440 458 1 437 968 1 449 753 1 448 782 1 448 782 1 459 854 1 457 010 1 462 890 1 464 481 1 369 405
Omsättningstillgångar 594 113 346 241 226 944 123 676 304 601 21 166 40 153 210 788 79 69 720
Tillgångar 2 034 571 1 784 209 1 676 697 1 572 458 1 753 383 1 481 020 1 497 163 1 673 678 1 464 560 1 439 125
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 363 465 1 255 783 1 164 004 953 080 967 831 838 088 846 058 829 578 542 765 405 255
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 563 602 502 007 463 046 539 673 622 081 529 933 495 089 633 119 780 424 912 688
Kortfristiga skulder 107 504 26 419 49 647 79 705 163 471 112 999 156 016 210 981 141 371 121 182
Skulder och eget kapital 2 034 571 1 784 209 1 676 697 1 572 458 1 753 383 1 481 020 1 497 163 1 673 678 1 464 560 1 439 125
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 56 940 86 0 46 493 109 700 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 249 -1 917 -1 146 -887 -894 -1 060 -1 003 -647 -5 474 -4 842
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,01% 70,38% 69,42% 60,61% 55,20% 56,59% 56,51% 49,57% 37,06% 28,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 552,64% 1 310,58% 457,12% 155,17% 186,33% 18,73% 25,74% 99,91% 0,06% 57,53%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...