Visa allt om RISE INNVENTIA AB
Visa allt om RISE INNVENTIA AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 257 796 244 144 266 653 247 359 261 294 287 833 282 264 280 155 296 722 254 949
Övrig omsättning 1 792 1 534 3 597 1 471 1 492 889 469 342 318 315
Rörelseresultat (EBIT) -7 464 718 364 8 396 3 929 -11 719 7 199 -2 292 9 103 2 161
Resultat efter finansnetto -7 678 287 2 100 10 242 5 243 -8 397 5 855 -3 023 47 252 5 391
Årets resultat -6 364 1 168 1 736 7 280 5 243 -8 454 3 641 51 37 697 3 404
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 724 36 346 34 823 32 165 32 949 31 626 30 821 29 128 36 014 15 881
Omsättningstillgångar 238 341 141 715 159 054 172 731 174 696 172 527 168 468 170 565 174 861 129 904
Tillgångar 269 065 178 061 193 877 204 896 207 645 204 153 199 289 199 693 210 875 145 785
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 98 472 104 836 103 668 101 932 94 652 89 715 98 169 85 696 85 831 48 134
Obeskattade reserver 0 0 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 193 0
Avsättningar (tkr) 17 054 16 930 16 957 16 192 21 254 34 753 13 851 13 466 13 116 12 571
Långfristiga skulder 578 578 578 577 608 601 592 618 2 653 2 961
Kortfristiga skulder 152 961 55 717 72 674 84 695 89 631 77 584 85 177 98 413 104 082 82 119
Skulder och eget kapital 269 065 178 061 193 877 204 896 207 645 204 153 199 289 199 693 210 875 145 785
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 2 503 3 036 3 074 2 998 2 806 2 655 2 201 2 082 2 073 2 086
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 101 632 101 845 101 104 100 346 99 683 107 728 110 841 103 623 107 689 104 993
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 53 007 52 740 51 152 52 438 54 851 57 771 60 342 58 928 58 631 57 313
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 259 588 245 678 270 250 248 830 262 786 288 722 282 733 280 497 297 040 255 264
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 183 184 183 179 193 214 217 217 224 225
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 409 1 327 1 457 1 382 1 354 1 345 1 301 1 291 1 325 1 133
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 887 879 873 881 833 809 821 778 771 748
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 695 10 773 10 555 19 504 14 729 -1 528 16 583 7 771 18 167 11 255
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,59% -8,44% 7,80% -5,33% -9,22% 1,97% 0,75% -5,58% 16,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,63% 0,62% 1,53% 5,32% 3,15% -3,79% 4,06% -0,78% 23,15% 4,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,74% 0,45% 1,11% 4,40% 2,50% -2,69% 2,86% -0,55% 16,46% 2,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,94% 96,39% 97,41% 97,51% 97,67% 96,30% 96,08% 95,29% 97,71% 98,30%
Rörelsekapital/omsättning 33,12% 35,22% 32,39% 35,59% 32,56% 32,99% 29,51% 25,75% 23,85% 18,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,60% 58,88% 53,47% 50,32% 46,12% 44,49% 49,81% 43,47% 42,48% 33,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 155,82% 254,35% 218,86% 203,94% 194,91% 222,37% 197,79% 173,32% 168,00% 153,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...