Visa allt om RISE INNVENTIA AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 184 568 184 345 234 841 262 622 254 922 257 796 244 144 266 653 247 359 261 294
Övrig omsättning 13 727 18 325 30 504 6 526 7 520 1 792 1 534 3 597 1 471 1 492
Rörelseresultat (EBIT) -7 191 -38 777 -10 423 -1 383 -3 018 -7 464 718 364 8 396 3 929
Resultat efter finansnetto -8 304 -42 633 2 870 -1 144 -3 157 -7 678 287 2 100 10 242 5 243
Årets resultat -8 304 -42 633 1 450 -1 362 -2 308 -6 364 1 168 1 736 7 280 5 243
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 386 18 712 25 994 26 179 29 598 30 724 36 346 34 823 32 165 32 949
Omsättningstillgångar 138 418 126 184 180 859 172 722 146 882 238 341 141 715 159 054 172 731 174 696
Tillgångar 156 804 144 896 206 853 198 901 176 480 269 065 178 061 193 877 204 896 207 645
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 45 316 53 620 96 252 94 802 96 164 98 472 104 836 103 668 101 932 94 652
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500
Avsättningar (tkr) 14 994 20 377 15 596 15 829 15 845 17 054 16 930 16 957 16 192 21 254
Långfristiga skulder 78 578 578 578 578 578 578 578 577 608
Kortfristiga skulder 96 416 70 322 94 427 87 692 63 893 152 961 55 717 72 674 84 695 89 631
Skulder och eget kapital 156 804 144 896 206 853 198 901 176 480 269 065 178 061 193 877 204 896 207 645
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 2 503 3 036 3 074 2 998 2 806
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 74 710 96 940 99 277 99 030 105 882 101 632 101 845 101 104 100 346 99 683
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 35 526 40 768 45 892 48 373 53 134 53 007 52 740 51 152 52 438 54 851
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 198 295 202 670 265 345 269 148 262 442 259 588 245 678 270 250 248 830 262 786
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 132 160 159 162 177 183 184 183 179 193
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 398 1 152 1 477 1 621 1 440 1 409 1 327 1 457 1 382 1 354
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 835 861 927 942 921 887 879 873 881 833
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -713 -29 947 -1 509 8 194 6 255 2 695 10 773 10 555 19 504 14 729
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,12% -21,50% -10,58% 3,02% -1,11% 5,59% -8,44% 7,80% -5,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,51% -28,31% 1,68% -0,28% -1,43% -2,63% 0,62% 1,53% 5,32% 3,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,83% -22,25% 1,48% -0,21% -0,99% -2,74% 0,45% 1,11% 4,40% 2,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 98,37% 98,94% 97,81% 96,94% 96,39% 97,41% 97,51% 97,67%
Rörelsekapital/omsättning 22,76% 30,30% 36,80% 32,38% 32,55% 33,12% 35,22% 32,39% 35,59% 32,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,90% 37,01% 46,53% 47,66% 54,49% 36,60% 58,88% 53,47% 50,32% 46,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,56% 179,44% 168,15% 196,96% 229,89% 155,82% 254,35% 218,86% 203,94% 194,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!