Visa allt om Andersson & Dorsch AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 234 486 471 509 638 1 183 1 197 1 407 1 986 2 019
Övrig omsättning 0 17 85 0 0 0 0 0 0 88
Rörelseresultat (EBIT) -530 22 106 1 -56 115 77 429 271 393
Resultat efter finansnetto -91 22 108 2 -55 117 90 435 277 400
Årets resultat 1 124 57 -2 1 1 74 227 209 254
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 100 100 5 9
Omsättningstillgångar 325 558 430 339 508 616 806 1 062 1 255 1 122
Tillgångar 325 558 430 339 508 616 906 1 162 1 259 1 131
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 285 284 159 102 104 103 177 328 312 373
Obeskattade reserver 3 97 40 9 9 77 219 246 133 133
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 37 177 231 227 395 437 510 587 815 626
Skulder och eget kapital 325 558 430 339 508 616 906 1 162 1 259 1 131
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 262 577 547
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 - 146 169 216
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 75 225 210 270
Omsättning 234 503 556 509 638 1 183 1 197 1 407 1 986 2 107
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 234 486 471 509 638 1 183 1 197 1 407 993 673
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 484 338 287 312 332 545 521 432 408 288
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -530 22 106 1 -56 115 77 434 276 398
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -51,85% 3,18% -7,47% -20,22% -46,07% -1,17% -14,93% -29,15% -1,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -27,69% 4,12% 25,12% 0,88% -10,63% 19,16% 10,26% 37,52% 22,16% 35,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -38,46% 4,73% 22,93% 0,59% -8,46% 9,97% 7,77% 30,99% 14,05% 19,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,76% 98,35% 98,73% 98,04% 91,69% 96,79% 93,98% 98,22% 84,74% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 123,08% 78,40% 42,25% 22,00% 17,71% 15,13% 24,73% 33,76% 22,16% 24,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,41% 64,46% 44,23% 32,16% 21,85% 26,47% 38,39% 44,74% 33,02% 42,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 878,38% 315,25% 186,15% 149,34% 128,61% 140,96% 158,04% 180,92% 153,99% 179,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!