Visa allt om Highway Ljud & Ljus Malmö AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 7 280 1 989 4 576 7 619 7 380 7 681 5 702 5 230 6 226 6 495
Övrig omsättning 3 072 1 938 632 143 336 56 328 419 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 122 -98 -356 -364 413 272 77 -258 -567 17
Resultat efter finansnetto 78 -132 -406 -399 381 267 65 -273 -575 143
Årets resultat 78 -132 -359 1 119 29 271 -69 -368 49
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 412 888 965 1 318 1 709 980 825 547 838 1 256
Omsättningstillgångar 2 947 1 632 664 1 161 1 031 975 844 1 526 1 458 1 460
Tillgångar 5 359 2 520 1 629 2 479 2 741 1 955 1 669 2 073 2 296 2 716
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 298 220 352 711 770 651 622 352 420 839
Obeskattade reserver 0 0 0 47 449 222 0 206 410 617
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 248 78 156 202 280 313 0 0 64 137
Kortfristiga skulder 4 814 2 222 1 121 1 520 1 242 769 1 047 1 516 1 402 1 124
Skulder och eget kapital 5 359 2 520 1 629 2 479 2 741 1 955 1 669 2 073 2 296 2 716
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 777 1 414 1 318 1 008
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 703 562 600 475
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 60 0 0 0 0 50
Omsättning 10 352 3 927 5 208 7 762 7 716 7 737 6 030 5 649 6 226 6 495
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 4 6 6 6 5 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 820 663 1 144 1 270 1 230 1 280 1 140 1 308 1 557 2 165
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 564 573 538 503 516 506 505 504 392 478
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 582 269 77 121 785 614 389 17 -161 376
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 266,01% -56,53% -39,94% 3,24% -3,92% 34,71% 9,02% -16,00% -4,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,28% -3,89% -21,85% -14,24% 15,07% 14,37% 5,09% -11,92% -23,82% 6,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,68% -4,93% -7,78% -4,63% 5,60% 3,66% 1,49% -4,72% -8,79% 2,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,70% 60,18% 60,40% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 51,76% 53,28% 51,44%
Rörelsekapital/omsättning -25,65% -29,66% -9,99% -4,71% -2,86% 2,68% -3,56% 0,19% 0,90% 5,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,56% 8,73% 21,61% 30,16% 40,87% 42,16% 37,27% 24,73% 32,22% 47,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,34% 72,55% 57,45% 76,38% 83,01% 126,79% 80,61% 100,66% 98,57% 119,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!