Visa allt om Holistic Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 115 007 115 845 129 595 101 154 95 553 88 958 73 987 65 276 57 663 52 141
Övrig omsättning 817 586 6 916 850 343 218 268 155 140
Rörelseresultat (EBIT) -1 598 1 151 17 837 5 031 2 827 9 135 3 248 5 490 3 230 5 389
Resultat efter finansnetto -1 614 1 162 17 820 4 981 2 813 9 121 3 220 5 389 3 120 5 292
Årets resultat 377 1 651 10 520 3 432 1 616 5 586 1 521 3 598 1 978 3 063
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 429 1 139 1 503 1 953 2 511 2 561 2 920 768 972 823
Omsättningstillgångar 51 511 52 446 52 229 32 187 32 925 31 123 23 914 24 610 19 653 17 904
Tillgångar 52 940 53 586 53 732 34 140 35 436 33 684 26 834 25 377 20 624 18 726
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 667 24 290 22 639 14 119 10 687 11 072 5 486 8 965 6 867 5 890
Obeskattade reserver 10 677 12 893 13 916 9 753 9 289 8 778 6 853 5 921 5 246 4 718
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 596 16 403 17 177 10 267 15 460 13 834 14 495 10 491 8 511 8 119
Skulder och eget kapital 52 940 53 586 53 732 34 140 35 436 33 684 26 834 25 377 20 624 18 726
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 2 432 3 037 1 605 - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 16 204 16 869 18 096 - - - - 11 382 10 639 8 704
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 821 8 768 6 626 - - 0 0 4 360 4 063 3 161
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 000 0 2 000 0 5 000 1 500 1 000
Omsättning 115 824 116 431 129 601 102 070 96 403 89 301 74 205 65 544 57 818 52 281
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 36 35 36 - 35 33 32 24 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 710 3 218 3 703 2 810 - 2 542 2 242 2 040 2 403 2 370
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 002 974 857 829 - 588 584 534 673 576
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 249 1 644 18 365 5 570 3 492 9 541 3 673 5 735 3 512 5 526
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,72% -10,61% 28,12% 5,86% 7,41% 20,23% 13,34% 13,20% 10,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,95% 2,18% 33,21% 14,75% 8,01% 27,13% 12,10% 21,63% 15,66% 28,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,36% 1,01% 13,77% 4,98% 2,97% 10,27% 4,39% 8,41% 5,60% 10,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,15% 58,80% 59,73% 61,21% 60,91% 62,42% 62,32% 56,07% 63,22% 60,76%
Rörelsekapital/omsättning 29,49% 31,11% 27,05% 21,67% 18,28% 19,44% 12,73% 21,63% 19,32% 18,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,33% 64,10% 62,33% 63,64% 50,61% 53,20% 40,36% 53,53% 53,14% 51,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 198,27% 212,48% 217,28% 192,06% 150,90% 119,48% 87,91% 140,56% 150,05% 119,55%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!