Visa allt om Trans Naval AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2017 är 8 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 29 504 31 335 41 335 52 541 38 740 24 380 32 454 28 104 26 821 25 598
Övrig omsättning 199 653 793 191 215 297 323 253 27 3
Rörelseresultat (EBIT) 1 077 1 807 -236 4 404 1 433 1 196 1 504 2 364 1 340 1 217
Resultat efter finansnetto 793 1 545 -455 4 269 1 247 1 114 1 336 2 233 1 699 1 133
Årets resultat -17 1 -4 2 713 969 1 000 1 018 1 538 1 601 752
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 404 545 737 1 687 1 472 1 774 1 744 1 318 1 692 1 621
Omsättningstillgångar 15 469 15 798 15 884 19 146 13 260 12 993 13 843 11 740 13 461 10 335
Tillgångar 15 874 16 343 16 621 20 833 14 731 14 767 15 587 13 058 15 153 11 956
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 833 4 850 4 850 5 914 3 201 2 731 2 481 3 214 3 725 3 324
Obeskattade reserver 0 0 2 568 3 043 2 225 2 233 2 409 2 195 1 756 1 672
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 300 750 1 197 1 466 2 111 2 522 2 262 3 441 1 481
Kortfristiga skulder 11 040 11 193 8 453 10 678 7 839 7 691 8 174 5 387 6 230 5 478
Skulder och eget kapital 15 874 16 343 16 621 20 833 14 731 14 767 15 587 13 058 15 153 11 956
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 - - 4 440 3 093 2 691 2 312
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - - 1 794 1 348 1 207 1 027
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 500 750 1 750 2 050 1 200
Omsättning 29 703 31 988 42 128 52 732 38 955 24 677 32 777 28 357 26 848 25 601
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 11 19 16 0 13 9 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 917 5 223 3 758 2 765 2 421 - 2 496 3 123 3 353 3 657
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 697 616 553 498 493 - 498 506 474 463
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 218 1 977 -24 4 723 1 802 1 491 1 975 2 738 1 731 1 582
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,84% -24,19% -21,33% 35,62% 58,90% - 15,48% 4,78% 4,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,86% 11,08% -1,41% 21,55% 9,77% 8,11% 9,67% 18,11% 12,17% 10,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,69% 5,78% -0,57% 8,55% 3,71% 4,91% 4,65% 8,42% 6,88% 4,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,99% 26,74% 23,54% 36,10% 34,88% 37,00% 32,95% 30,70% 28,10% 24,80%
Rörelsekapital/omsättning 15,01% 14,70% 17,98% 16,12% 13,99% 21,75% 17,47% 22,61% 26,96% 18,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,45% 29,68% 41,23% 39,78% 33,51% 30,29% 27,97% 37,72% 33,62% 38,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 27,51% 37,29% 68,73% 80,95% 54,47% 65,31% 71,45% 106,01% 96,63% 71,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!