Visa allt om RB Gräv & Last Aktiebolag
Visa allt om RB Gräv & Last Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 283 1 521 757 1 193 1 314 1 127 1 021 1 136 1 273 1 181
Övrig omsättning - - - - - - - - 7 217
Rörelseresultat (EBIT) 42 356 -277 -34 218 113 -60 90 195 469
Resultat efter finansnetto 42 356 -281 -33 226 113 -64 66 150 436
Årets resultat 31 116 7 45 152 18 8 18 108 106
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 832 728 762 935 588 798 1 013 1 054 1 241 1 315
Omsättningstillgångar 717 811 472 704 869 474 305 512 561 488
Tillgångar 1 549 1 539 1 233 1 639 1 456 1 272 1 318 1 566 1 802 1 803
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 921 890 774 767 723 571 582 574 556 448
Obeskattade reserver 371 371 163 454 543 522 432 507 467 467
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 40 102 158 227 36 38 69 243 418 592
Kortfristiga skulder 217 176 138 191 155 141 235 242 362 297
Skulder och eget kapital 1 549 1 539 1 233 1 639 1 456 1 272 1 318 1 566 1 802 1 803
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 264 284 264 264 251 246
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 264 304 224 264 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 73 86 61 82 88 87 84 83 77 70
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
Omsättning 1 283 1 521 757 1 193 1 314 1 127 1 021 1 136 1 280 1 398
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 283 1 521 757 1 193 1 314 1 127 1 021 1 136 1 273 1 181
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 340 391 289 349 377 372 358 355 332 321
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 204 474 -54 269 428 328 139 277 377 600
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,65% 100,92% -36,55% -9,21% 16,59% 10,38% -10,12% -10,76% 7,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,10% 23,78% -21,57% -0,98% 15,73% 9,59% -3,95% 6,26% 10,93% 26,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,74% 24,06% -35,14% -1,34% 17,43% 10,83% -5,09% 8,63% 15,48% 40,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,18% 68,90% 49,27% 62,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 38,97% 41,75% 44,12% 43,00% 54,34% 29,55% 6,86% 23,77% 15,63% 16,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,14% 76,63% 73,09% 67,21% 77,14% 75,13% 68,31% 59,96% 49,51% 43,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 330,41% 460,80% 342,03% 368,59% 560,65% 336,17% 129,79% 211,57% 154,97% 164,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...