Visa allt om Kermith Transport & Service AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 11 165 8 888 8 026 7 399 7 366 6 902 4 374 3 873 4 317 4 100
Övrig omsättning 121 159 125 0 0 0 9 4 0 71
Rörelseresultat (EBIT) 1 781 735 1 017 732 638 892 438 43 345 275
Resultat efter finansnetto 1 796 723 916 639 535 790 427 23 371 269
Årets resultat 1 108 464 435 321 382 546 213 89 390 148
Balansräkningar (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 068 3 092 4 157 5 207 4 738 5 734 4 742 1 661 710 1 221
Omsättningstillgångar 2 865 1 310 1 234 1 323 984 947 1 856 950 1 331 957
Tillgångar 4 933 4 403 5 391 6 530 5 723 6 681 6 597 2 612 2 041 2 178
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 776 1 018 734 589 568 736 440 427 713 473
Obeskattade reserver 2 099 1 698 1 555 1 195 957 915 825 675 771 897
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 156 1 342 2 850 2 607 3 297 3 919 672 0 0
Kortfristiga skulder 1 058 1 530 1 760 1 896 1 590 1 733 1 413 838 557 807
Skulder och eget kapital 4 933 4 403 5 391 6 530 5 723 6 681 6 597 2 612 2 041 2 178
Löner & utdelning (tkr)
2023-04
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 888 981 867
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 399 307 275
Utdelning till aktieägare 350 350 180 290 300 550 250 200 225 150
Omsättning 11 286 9 047 8 151 7 399 7 366 6 902 4 383 3 877 4 317 4 171
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 233 1 778 1 605 1 850 1 842 1 726 1 458 1 291 1 439 1 367
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 581 539 558 559 587 558 490 433 442 382
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 825 1 800 2 082 1 800 1 634 1 752 877 528 890 819
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,62% 10,74% 8,47% 0,45% 6,72% 57,80% 12,94% -10,28% 5,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,55% 17,37% 18,90% 11,79% 11,17% 13,56% 6,67% 1,80% 18,23% 13,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,15% 8,61% 12,70% 10,41% 8,67% 13,13% 10,06% 1,21% 8,62% 7,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,18% -2,48% -6,55% -7,74% -8,23% -11,39% 10,13% 2,89% 17,93% 3,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,19% 53,20% 36,11% 23,29% 22,97% 21,70% 16,42% 36,50% 64,40% 53,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 270,79% 85,62% 70,11% 69,78% 61,89% 54,65% 131,35% 113,37% 238,96% 118,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!