Visa allt om Genomfarten AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 0 0 307 1 238 44 678 45 540 45 412 43 805 41 435 39 198
Övrig omsättning 65 548 0 0 15 272 290 668 556 748 1 223
Rörelseresultat (EBIT) -29 419 -498 -639 16 929 687 780 1 047 1 119 629
Resultat efter finansnetto -28 1 619 -441 -409 16 987 675 818 983 1 090 577
Årets resultat -38 1 528 18 203 11 981 632 1 159 70 1 089 479
Balansräkningar (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 277 15 281 15 281 15 102 4 370 10 006 7 379 8 075 9 445 10 587
Omsättningstillgångar 77 638 416 4 609 19 813 3 998 6 817 7 218 5 945 6 343
Tillgångar 15 354 15 919 15 697 19 711 24 183 14 004 14 196 15 293 15 390 16 930
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 122 10 160 8 632 8 613 14 910 3 730 3 698 2 939 3 269 2 630
Obeskattade reserver 3 875 3 875 3 875 4 350 4 975 3 253 3 391 3 792 4 013 4 309
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 297 314 203 203 198
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 1 639 1 993 2 571
Kortfristiga skulder 1 357 1 884 3 190 6 748 4 297 6 724 6 792 6 721 5 912 7 221
Skulder och eget kapital 15 354 15 919 15 697 19 711 24 183 14 004 14 196 15 293 15 390 16 930
Löner & utdelning (tkr)
2023-04
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 454 627 455 406
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 12 383 11 625 11 607 11 756
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - - - - 4 632 3 954 3 105 3 012
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 000 800 600 400 400 450
Omsättning 65 548 307 1 238 59 950 45 830 46 080 44 361 42 183 40 421
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 39 46 37 45 37 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 307 1 238 1 146 990 1 227 973 1 120 980
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 21 19 216 322 424 388 482 370 418 389
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -29 419 -498 -639 18 119 1 983 2 106 2 518 2 679 1 957
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -75,20% -97,23% -1,89% 0,28% 3,67% 5,72% 5,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - -2,79% -2,07% 70,25% 4,93% 5,99% 6,88% 7,56% 3,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - -142,67% -32,96% 38,02% 1,52% 1,87% 2,40% 2,81% 1,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 100,00% 71,79% 71,88% 71,99% 72,38% 72,14% 71,25%
Rörelsekapital/omsättning - - -903,58% -172,78% 34,73% -5,99% 0,06% 1,13% 0,08% -2,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,61% 82,81% 74,25% 60,91% 77,70% 44,75% 44,68% 38,56% 41,58% 35,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5,67% 33,86% 13,04% 68,30% 461,09% 55,64% 97,56% 103,96% 95,06% 84,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!