Visa allt om Eurocommercial Properties Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2020 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 30 857 25 526 33 788 28 337 29 997 25 974 23 736 24 608 22 542 17 194
Övrig omsättning 1 0 0 0 0 0 0 875 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -225 -378 -389 -248 -341 -308 -367 369 -370 -112
Resultat efter finansnetto -18 843 -1 858 -77 710 -11 947 72 967 131 215 11 749 61 998 35 699 421 106
Årets resultat 19 888 2 510 -74 537 -12 474 42 633 -15 799 -23 560 -52 007 36 814 415 073
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 379 556 2 524 103 2 649 245 3 119 847 3 452 406 3 434 599 2 926 082 2 334 419 2 641 061 2 546 999
Omsättningstillgångar 372 814 130 796 225 293 80 911 81 478 82 401 131 948 188 136 84 034 61 699
Tillgångar 2 752 370 2 654 899 2 874 538 3 200 758 3 533 884 3 517 000 3 058 030 2 522 555 2 725 095 2 608 698
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 645 738 625 851 623 340 697 877 381 787 339 154 354 953 378 513 430 520 422 682
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 8 8 0 17 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 987 764 1 939 050 2 098 923 2 411 101 3 081 890 2 915 122 2 181 432 2 014 516 1 903 065 1 851 126
Kortfristiga skulder 118 860 89 990 152 275 91 763 70 207 262 724 521 645 129 526 391 510 334 889
Skulder och eget kapital 2 752 370 2 654 899 2 874 538 3 200 758 3 533 884 3 517 000 3 058 030 2 522 555 2 725 095 2 608 698
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 11 226 12 095 10 340 7 211
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 5 633 5 757 4 864 3 389
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 30 858 25 526 33 788 28 337 29 997 25 974 23 736 25 483 22 542 17 194
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 11 10 9 8 7 7 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 805 2 321 3 072 2 834 3 333 3 247 3 391 3 515 3 220 2 149
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 944 1 760 1 993 1 967 2 161 2 078 2 451 2 575 2 196 1 344
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 -192 42 165 9 175 2 776 50 157
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,88% -24,45% 19,24% -5,53% 15,49% 9,43% -3,54% 9,17% 31,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,61% 2,98% 2,43% 3,36% 5,39% 6,45% 3,24% 6,25% 5,39% 19,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 233,03% 309,43% 206,85% 379,84% 634,69% 873,25% 417,71% 640,29% 651,35% 2 898,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 823,00% 159,86% 216,11% -38,30% 37,57% -694,24% -1 641,80% 238,17% -1 364,01% -1 588,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,46% 23,57% 21,68% 21,80% 10,80% 9,64% 11,61% 15,01% 15,80% 16,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 313,66% 145,35% 147,95% 88,17% 116,05% 31,36% 25,29% 145,25% 21,46% 18,42%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!