Visa allt om Trelina Nord AB
Visa allt om Trelina Nord AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 338 7 553 13 941 14 657 13 858 13 366 14 293 14 381 13 533 13 404
Övrig omsättning 208 3 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 059 1 654 8 313 8 380 7 508 7 285 7 379 7 761 6 816 7 256
Resultat efter finansnetto -1 641 -950 2 854 2 678 1 633 1 867 615 63 -1 276 2 066
Årets resultat -1 641 -950 1 767 2 088 2 094 1 376 453 44 -892 1 486
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 125 153 123 879 123 500 124 839 126 083 124 317 124 870 125 780 126 630 126 222
Omsättningstillgångar 1 968 1 671 608 469 288 448 1 221 533 1 788 732
Tillgångar 127 121 125 550 124 108 125 308 126 371 124 765 126 091 126 313 128 418 126 954
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 774 9 715 10 665 5 659 3 571 1 477 1 221 3 767 1 121 1 587
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 3 238 2 649 2 602 2 111 1 770 458 843
Långfristiga skulder 108 765 109 639 98 676 107 050 107 050 105 050 108 000 105 000 105 000 105 000
Kortfristiga skulder 12 582 6 196 14 767 9 361 13 101 15 636 14 759 15 776 21 839 19 524
Skulder och eget kapital 127 121 125 550 124 108 125 308 126 371 124 765 126 091 126 313 128 418 126 954
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 - - 0 0
Utdelning till aktieägare 3 000 2 300 0 0 0 0 1 120 3 500 1 021 1 486
Omsättning 4 546 7 556 13 941 14 657 13 858 13 366 14 293 14 381 13 533 13 404
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - - 0 0 - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -17 2 740 9 652 9 718 8 615 8 342 8 435 8 817 7 857 8 297
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -42,57% -45,82% -4,89% 5,77% 3,68% -6,49% -0,61% 6,27% 0,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,87% 2,52% 6,70% 6,69% 5,94% 5,84% 5,87% 6,16% 5,33% 5,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,61% 41,97% 59,64% 57,20% 54,18% 54,54% 51,76% 54,14% 50,54% 54,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 55,55% 52,73% 56,59% 60,50% 63,35%
Rörelsekapital/omsättning -244,67% -59,91% -101,56% -60,67% -92,46% -113,63% -94,72% -105,99% -148,16% -140,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,54% 7,74% 8,59% 4,52% 2,83% 1,18% 0,97% 2,98% 0,87% 1,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 15,64% 26,97% 4,12% 5,01% 2,20% 2,87% 8,27% 3,38% 8,19% 3,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...